BYDGOSKIE PRZEDMIEŚCIE.

Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków nowoczesnych powierzchni handlowych w Europie. Zdaniem analityków, wciąż jest bardzo duży popyt na tego typu placówki i w najbliższych latach możemy spodziewać się dalszych inwestycji w tym sektorze. Duże centra handlowo-rozrywkowe powstawać będą nie tylko w wielkich aglomeracjach, ale również w mniejszych miastach, liczących nie więcej niż 400 tys. osób, które coraz częściej postrzegane są jako przyszłościowy i atrakcyjny rynek.

Piła jest bardzo dobrze przygotowana na tego typu inwestycje. Jednym z ważniejszych planów uchwalonych w ostatnim czasie przez pilski samorząd, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Bydgoskie Przedmieście. Obejmuje on rozległe tereny po byłym poligonie wojskowym, położone w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania dróg krajowych K10 i K11.

fot1-bydgoskieprzedmiescie
fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły – Bydgoskie Przedmieście

Nowy plan umożliwia utworzenie nowoczesnego centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego, na miarę ośrodka ponadregionalnego do jakiego pretenduje nasze miasto. Na tym atrakcyjnym i ciekawie ukształtowanym terenie, powstać ma centrum pełniące funkcje ponadlokalne w obsłudze regionu pilskiego, skupiające usługi handlu, turystyczne, sportowe, gastronomiczne a także usługi kultury, ochrony zdrowia. Oprócz wielkopowierzchniowego obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, będzie mógł powstać w tym miejscu hotel, stacja benzynowa, a także obiekty sportowo-rekreacyjne wykorzystujące naturalne zróżnicowanie poziomów terenu.

Miasto w ramach zadań własnych będzie musiało uporać się z problemem doprowadzenia do tych terenów sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Zadania te będą realizowane etapowo i będą mogły odbywać się na zasadzie partnerstwa prywatno-publicznego. Oprócz tego, obszar będzie wymagał budowy uzbrojenia technicznego w zakresie zasilania w energię elektryczną, gaz, zaopatrzenia w energię cieplną, oraz obsługę telekomunikacyjną.

Cały obszar ma zostać dobrze skomunikowany i połączony z drogami krajowymi K10 i K11, które w przyszłości mają uzyskać parametry dróg ekspresowych. Układ obsługujący nowych terenów stanowić będzie nowa droga lokalna, łącząca ul. Wawelską z ul. Bydgoską, oraz drogi dojazdowe i układ dróg wewnętrznych służących obsłudze terenów wyznaczonych w planie.

Droga dojazdowa KD-D1 powiązana w przyszłości z ul. Lutycką (poprowadzona nad drogą krajową), będzie mogła stanowić drogę dojazdową związaną z przebudową węzła „Piła – Podlasie”, oraz główną drogę obsługującą wyznaczone tereny.

fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły - Bydgoskie Przedmieście - droga dojazdowa KD-D1 w przyszłości powiązana z ul. Lutycką
fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły – Bydgoskie Przedmieście – droga dojazdowa KD-D1 w przyszłości powiązana z ul. Lutycką

Generalnie plan zagospodarowania wyodrębnił na tym terenie dwie zasadnicze jednostki:

 1. UC – jako tereny zabudowy usługowej, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m2,
 2. U – jako tereny zabudowy usługowej.

Ze względu na różne warunki zabudowy i zagospodarowania podzielone zostały one na mniejsze obszary, oznaczone dodatkowym symbolem cyfrowym.

Na terenach zabudowy usługowej (UC), powstać ma zespół usług centrotwórczych, wyróżniający się obiektem zlokalizowanym w centralnej części obszaru (UC1), o formie architektonicznej gwarantującej identyfikację przestrzenną tego terenu. Możliwa będzie w tym miejscu realizacja budynku lub zespołu budynków tworzących jeden jednorodny obiekt kubaturowy, o wysokości nie niższej niż 8,0 m. Powinien on pełnić funkcję dominanty przestrzennej identyfikującej centrum usługowe. W elewacjach na zamknięciu wyznaczonych osi kompozycyjnych powinny znajdować się wyróżnienia formy architektonicznej. Na terenie tym wymagany jest zróżnicowany program użytkowy obiektów, obejmujący co najmniej zbiór przeznaczeń określonych w trzech punktach:

1) usług handlu, z wyłączeniem handlu paliwami;
2) usług gastronomii;
3) usług bytowych, kultury i ochrony zdrowia;
4) usług sportu i rekreacji, w tym obiektów kultury fizycznej,
5) usług krótkotrwałego zamieszkania.

Oprócz tego funkcje usługowe pełnić mają obiekty zlokalizowane na działkach sąsiednich UC2 i UC3. Na terenie UC2 – przewidziano realizację budynków usługowych o wysokości nieprzekraczającej 12,0 m. Obowiązkowo, przy wjeździe na teren centrum od strony ul. Bydgoskiej (w górnej częsci rysunku, w miejscu oznaczonym kółkiem), musi być zlokalizowany budynek o wyróżniającej się formie architektonicznej.
Przedpole budynków usługowych zlokalizowane przy skrzyżowaniu drogi wewnętrznej KDW1 (rozdzielającej tereny UC2 i UC3 od UC 1) z drogą KDW2, musi być obowiązkowo rozwiązane ze zróżnicowaniem linii zabudowy wg zasady określonej nieprzekraczalnymi liniami zabudowy (oznaczonymi na rysunku za pomocą linii z trójkątami ).

fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły - Bydgoskie Przedmieście - tereny UC i U2,1 ÷ U2.3.
fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły – Bydgoskie Przedmieście – tereny UC i U2,1 ÷ U2.3.

Przy wjeździe na teren centrum od ul. Bydgoskiej, na terenie UHp możliwa będzie realizacji stacji paliw, z wjazdem komunikacyjnym ze skrzyżowania drogi lokalnej – KD-L oraz drogi dojazdowej – KD-D3.

Na terenie UC3 – możliwa będzie budowa obiektu o wysokości nieprzekraczającej 12,0 m. Przedpole zabudowy powinno być zaprojektowane jako zamykające plac łączący się z terenem UC2. Ponad to, pierzeja budynku na tym terenie, od strony drogi lokalnej KD-L łączącej ul. Bydgoską z ul. Wawelską, powinna obowiązkowo posiadać zróżnicowaną linię zabudowy.

Dla wszystkich terenów usługowych, obowiązuje wskaźnik nie mniejszy niż 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów. Dodatkowo powierzchnia zabudowy terenów UC2 i UC3 nie może przekraczać 60%, oraz posiadać nie mniej niż 15% powierzchni biologicznie czynnej.

Tereny zabudowy usługowej U zostały podzielone na trzy części U1, U2 i U3.

Teren U1 – zespół usług oraz zieleni naturalnej i urządzonej, zlokalizowanej w południowej części obszaru objętego planem, jako uzupełniającą zabudowę centrum usługowego z przeznaczeniem w szczególności dla usług związanych z rekreacją, sportu, rozrywki oraz czasowego zamieszkania, w tym usług ochrony zdrowia.

Na tym terenie plan ustala podział na trzy działki budowlane, oznaczone na rysunku U1.1 ÷ U1.3, których integralną część stanowią wyznaczone tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku – ZP1, a warunki zabudowy i zagospodarowania określone są następująco:

 1. teren U1.1 – prawo do wybudowania obiektów o wysokości nie większej niż 10,0 m. Wskazana jest realizacja jednego obiektu, o powierzchni zabudowy nie większej niż 70% terenu, ilość miejsc postojowych nie mniejsza niż 10 miejsc /1000 m2 powierzchni użytkowej obiektu oraz spełniająca wymagania wynikające z przeznaczenia i funkcji terenu. Teren ten przeznaczono pod:
  – usługi handlu, z wyłączeniem handlu paliwami;
  – usługi gastronomii;
  – usługi bytowe, kultury i ochrony zdrowia;
  – usługi sportu i rekreacji, w tym obiektów kultury fizycznej,
  – usługi krótkotrwałego zamieszkania,
  , ze wskazaniem w szczególności usług związanych z rekreacją i sportem, organizacją imprez itp., z wykorzystaniem terenu zieleni urządzonej.
fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły - Bydgoskie Przedmieście - tereny U1.1 i U1.2
fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły – Bydgoskie Przedmieście – tereny U1.1 i U1.2
 1. teren U1.2 –  Na terenie tym mogą powstać obiekty o wysokości nieprzekraczającej 10,0 m, o powierzchni zabudowy nie większej niż 60%. Przeznaczenie terenu:
  – usługi handlu, z wyłączeniem handlu paliwami;
  – usługi gastronomii;
  – usługi bytowe, kultury i ochrony zdrowia;
  – usług sportu i rekreacji, w tym obiektów kultury fizycznej,
  – usług krótkotrwałego zamieszkania
  , ze wskazaniem w szczególności usług związanych z krótkotrwałym zamieszkaniem oraz usług kultury i ochrony zdrowia. Ilość miejsc postojowych nie mniejsza niż 10 miejsc /1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów, a dla usług krótkotrwałego zamieszkania – 1 miejsce / 5 miejsc noclegowych.
 2. teren U1.3 – przeznaczenie głównie na cele sportowo-rekreacyjne w szczególności w obiektach wykorzystujących zróżnicowanie poziomów terenu. Wysokość obiektów nieprzekraczająca poziomu 77,0 m n. p. m., ilość miejsc postojowych spełniająca wymagania wynikające z przeznaczenia i funkcji terenu.
fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły - Bydgoskie Przedmieście - teren U1.3
fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły – Bydgoskie Przedmieście – teren U1.3

Teren U2 – zespół usług, tworzących obudowę ulicy lokalnej łączącej ul. Bydgoską z ul. Wawelską i centrum usługowego, o przeznaczeniu na inne cele usługowe, w tym np. logistyczne.
Na tym terenie ustalono podział na 3 tereny oraz 3 ÷ 6 działek budowlanych, rozgraniczonych zgodnie z zasadą podziału określoną na rysunku. Warunki zabudowy i zagospodarowania wyznaczonych terenów plan określa następująco:

 1. teren U2.1 – stanowi jedną działkę budowlaną przeznaczoną na cele usługowe, z wyłączeniem usług handlu. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na parking dla obsługi samochodów ciężarowych, pod warunkiem realizacji obiektu obsługi, w tym związanego z krótkotrwałym zamieszkaniem, w lokalizacji zgodnej z oznaczeniem na rysunku, o wysokości nie niższej niż 6,0 m.

2) teren U2.2 – przeznaczony na cele usługowe, z możliwością podziału na trzy działki budowlane. Na terenie graniczącym z pasem drogowym ulicy lokalnej obowiązuje lokalizacja budynku administracyjnego, usługowego lub socjalnego o wysokości nie mniejszej niż 6,0 m. W zakresie zabudowy i zagospodarowania obowiązuje:
– dostęp od drogi lokalnej w miejscu oznaczonym na rysunku,
– obsługa komunikacyjna i parkingi od strony ulicy dojazdowej w ilości zapewniającej wymagania wynikające z przeznaczenia i
funkcji terenu,
– wskaźnik powierzchni zabudowanej nie większy niż 50% terenu.

3) teren U2.3 – przeznaczony na cele usługowe, z możliwością podziału na dwie działki budowlane. W zakresie zabudowy i zagospodarowania obowiązuje:
– zabudowa w pierzei ulicy lokalnej nie niższa niż 5,0 m od terenu,
– wskaźnik powierzchni zabudowanej nie większy niż 60% terenu,
– ilość miejsc postojowych spełniająca wymagania wynikające z przeznaczenia i funkcji terenu.

fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły - Bydgoskie Przedmieście - teren U2.1, U2.2, U2.3
fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły – Bydgoskie Przedmieście – teren U2.1, U2.2, U2.3

Teren U3 – wyznaczone tereny na obrzeżu obszaru objętego planem i ul. Wawelskiej, przeznaczone na cele usługowe, w tym baz i składów, z dopuszczeniem działalności produkcyjnej. Dla terenu U3.1 przewidziano możliwość podziału na trzy działki budowlane. Wskaźnik powierzchni zabudowanej nie może być większy niż 50% powierzchni terenu.

fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły - Bydgoskie Przedmieście - tereny U3.2, U3.3, U3.4
fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły – Bydgoskie Przedmieście – tereny U3.2, U3.3, U3.4

Na terenie U3.2, znajdują się obiekty magazynowe. Plan pozwala na zachowanie jednej nieruchomości na tym terenie oraz możliwość przebudowy istniejących obiektów, a także realizacji nowych budynków. Wskaźnik powierzchni zabudowanej nie może być większy niż 70% powierzchni terenu. Powinien być zapewniony dostęp komunikacyjny z ulicy dojazdowej KD-D3, a także ilość miejsc postojowych spełniająca wymagania wynikające z przeznaczenia i funkcji terenu.

Tereny U3.3 i U3.4 położone w rejonie ul. Wawelskiej, przeznaczono pod zabudowę usługowo-produkcyjną. Dla tych terenów  plan ustala:
– zabudowę tylko budynkami związanymi z przeznaczeniem;
– wskaźnik powierzchni zabudowanej nie większy niż 50% powierzchni terenu;
– zakaz podziału terenów na działki budowlane;
– zjazd tylko z drogi lokalnej, z dopuszczeniem wyjazdu, dla terenu U3.3, na prawy skręt na ul. Wawelską;
– ilość miejsc postojowych spełniającą wymagania wynikające z przeznaczenia i funkcji terenu.

mw.pila

źródło:
Uchwała nr Uchwała Nr LIII/644/06 Rady Miasta Piły z dnia 24 października 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły – Bydgoskie Przedmieście.