DZIELNICA PRZEMYSŁOWA PIŁY

Jeden z ważniejszych projektów, jaki będzie realizowany przez Gminę Piła w najbliższych latach, dotyczy uzbrojenia działek i wykonania dróg dojazdowych na terenach zarezerwowanych pod funkcje produkcyjno-usługowe. W efekcie końcowym, na obrzeżach Piły w rejonie obwodnicy powstanie południowo-wschodnia dzielnica przemysłowa o łącznej powierzchni ok. 60 ha. Mimo ograniczeń i barier rozwoju przestrzennego miasto posiada jeszcze wolne tereny, dla nowych inwestorów. Znajdują się one w strefie przyśpieszonego rozwoju, zlokalizowanej w pasmach dróg krajowych „10” i „11”. To właśnie dostępność komunikacyjna stanowi jeden z istotnych czynników decydujących o atrakcyjności tej dzielnicy. Wspomniane drogi krajowe zapewniają ponadregionalne powiązania miasta Piły z układem dróg krajowych oraz powiązania tranzytowe Szczecin – Warszawa, oraz Koszalin – Poznań – Tarnowski Góry. Warto przypomnieć, że krajowa „10” i „11” w przyszłości mają zostać przebudowane i uzyskać parametry dróg ekspresowych.

obszary przewidziane pod zagospodarowanie funkcjami produkcyjno-usługowymi
obszary przewidziane pod zagospodarowanie funkcjami produkcyjno-usługowymi

Dzielnica przemysłowa obejmuje tereny położone w rejonie ul. Walki Młodych – Piły Leszków – ul. Wawelskiej. W jej obrębie znajdują się dawne pola irygacyjne, teren byłego „Dworca Celnego”, a także tereny należące do PKP, które znajdują się pomiędzy szlakami kolejowymi Piła – Bydgoszcz i Piła – Poznań. W 2012 roku miasto z udziałem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowało projekt polegający na rekultywacji wspomnianych nieczynnych już pól irygacyjnych. Dzięki temu tereny, które przez wiele lat nie można było użytkować, zostały oczyszczone, zyskały na wartości i przypisano nowe funkcje. Z dzielnicą przemysłową graniczy teren Podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na terenie której Polskie Zakłady Zbożowe realizują najnowocześniejszą w kraju wytwórnię pasz. Zakład powstaje na dwóch działkach o powierzchni 3,3 i 4,3 ha. Będzie on produkował na dobę 60 ton paszy granulowanej dla drobiu i trzody chlewnej, oraz 5 ton premiksów. Obiekt jest już w dość mocno zaawansowanej budowie, a jego uruchomienie ma nastąpić z końcem 2015 r. Na terenie Strefy wciąż znajdują się jeszcze wolne działki, które czekają na swoich inwestorów.

wizualizacja Wytwórni Pasz budowanej na terenie Pomorkisej Podstrefy SSE - autor: WiR Engineering Ltd
wizualizacja Wytwórni Pasz budowanej na terenie Pomorkisej Podstrefy SSE – autor: WiR Engineering Ltd

Projekt skomunikowania i uzbrojenia dzielnicy obejmuje również rozbudowę i przebudowę ulicy Wawelskiej, a także ulicy Walki Młodych. Działki przy ul. Wawelskiej cieszą się dużym zainteresowaniem. W ostatnich latach powstały tutaj obiekty kilku znanych firm: Raben, Iveco Gibas, Rhenus Recykling Polska, SAF-Holland Polska. Nowe obiekty zwięszkyły obciążenie ulicy Wawelskiej, zatem jej przebudowa wydaje się wręcz koniecznością.

Projekt realizacji dzielnicy przemysłowej został podzielony na etapy. Etap przygotowawczy polega na wykonaniu dokumentacji budowlanych i realizaowany jest pn. Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”. Gmina Piła uzyskała na ten cel środki zewnętrzne z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II – inwestycje strategiczne. Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacyjne – projekty infrastrukturalne umożliwiające kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w południowo-wschodniej części miasta Piły.
Południowo-wschodnia część miasta pełni aktualnie w ograniczonym zakresie funkcję przemysłową, ale ma potencjał terenowy dla dalszego rozwoju. Łączna powierzchnia planowanych do rewitalizacji  terenów poprzemysłowych, w obecnie realizowanych etapach I i II wynosi około 60 ha (w tym 21 ha SSE). Zgodnie z umową o dofinansowanie Piła otrzyma zwrot 75% kosztów kwalifikowanych. Wyłoniono już wykonawców wszystkich projektów technicznych i są one na etapie opracowywania.

plan budowy i przebudowy w obrębie strefy przemysłowej (aby powiększyć - kliknij w obrazek)
plan budowy i przebudowy w obrębie strefy przemysłowej (aby powiększyć – kliknij w obrazek)

Dokumentacje opracowane:
– Koncepcja rozwoju strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia
– Dokumentacja środowiskowa, w tym uzyskanie decyzji środowiskowej
– Analiza rzeczowo-finansowa realizacji przedsięwzięcia.

Dokumentacje w trakcie opracowywania:
– Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i rozbudowy ulicy Wawelskiej o długości 2,965 km
– Projekt budowlano-wykonawczy drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE o długości 1,172 km
– Projekt budowlano-wykonawczy drogi dojazdowej o długości 198 m do nieruchomości po stronie wschodniej od obecnego przebiegu drogi krajowej „11”
– Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i rozbudowy ulicy Magazynowej o długości 706 m
– Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i rozbudowy ulicy Walki Młodych o długości 2,877 km
– Projekt budowlano-wykonawczy wyposażenia w infrastrukturę  terenu inwestycyjnego o pow. 13,7 ha przy ul. Walki Młodych
– Projekt budowlano-wykonawczy obiektu inżynieryjnego przeprawy przez tory kolejowe trasy Piła – Poznań
– Projekt budowlano-wykonawczy wyposażenia w infrastrukturę terenu inwestycyjnego o pow. 16 ha położonego pomiędzy torami do Poznania i Bydgoszczy
-Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i rozbudowy ul. Na Leszkowie o długości 1,107 km, wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1229P.

mw.pila
25.06.2015r.