JEDNOSTKA A.

Jednostka strukturalna A w planie zagospodarowania została podzielona na trzy części. Na obszarze tym do ważniejszych zmian zaliczymy przebudowę ul. 11 Listopada i połączenie jej z ul. 1 Maja i Al. Piastów, a także  stworzenie nowego placu miejskiego z funkcją „letniego ogródka gastronomicznego”, dla którego lokalizację przewidziano na terenie dawnego „Ogródka jordanowskiego”.

Jednostka A - fragment materiałów konsultacyjnych opracowanych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Urzędu Miasta Piły
Jednostka A – fragment materiałów konsultacyjnych opracowanych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Urzędu Miasta Piły

1. Jednostka A1 – al. Piastów, linia brzegu rzeki Gwdy, ul.11 Listopada i ul. M. Konopnickiej

Teren jednostki A1 jest zabudowany usługami ogólnomiejskimi (Hotel Rodło – UTh, dom pomocy społecznej – UOm oraz budynki wielorodzinne MW). Podstawową funkcję jednostki stanowi teren zieleni urządzonej, tworzącej system terenów otwartych doliny rzeki Gwdy. Na terenie tym plan ustala zakaz rozbudowy istniejących budynków, z wyłączeniem dociepleń ścian osłonowych i zmiany partii wejściowej hotelu.

Istotną zmianą w kształtowaniu zabudowy tego terenu jest dopuszczenie do realizacji obiektu usługowego lub usługowo-mieszkalnego przy skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i 11 Listopada (teren oznaczony na planie literą U). W miejscu tym może powstać III kondygnacyjny budynek, nawiązujący formą do zabudowy ul. 11 Listopada, z akcentem architektonicznym w narożu ulic.

skrzyżowanie ulic Konopnickiej i 11 Listopada
skrzyżowanie ulic Konopnickiej i 11 Listopada

W zagospodarowaniu terenu zieleni (ZP), pomiędzy budynkiem hotelu a zabudową ul. 11 Listopada, plan zakłada dwa podstawowe kierunki ciągów pieszych, łączące:
– most Bolesława Chrobrego z ul. 11 Listopada,
– most Bolesława Krzywoustego z ul. Pocztową.

Skrzyżowanie tych ciągów powinno być zaakcentowane formą zieleni, elementami architektury ogrodowej lub akcentem plastycznym.

2.Jednostka A2 – al. Piastów, ul. M. Konopnickiej, ul. 11 Listopada (nowy przebieg)

fragment planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia - jednostki A1, A2, A3
fragment planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia – jednostki A1, A2, A3

Teren jednostki A2, znajdujący się na zapleczu budynku starej poczty (w miejscu dawnego „Ogródka jordanowskiego”), zgodnie z planem stanowi zespół zabudowy usługowej zamykającej kształtowanie centrum miasta i wymaga przebudowy. Podstawowe przekształcenia przestrzenne obejmują:

1) nowy przebieg ulicy 11 Listopada, która połączy się z ul. 1 Maja. Wiąże się to z przebudową istniejącego skrzyżowania „na światłach” czyli ulic 1 Maja,  Al.Piastów i 14 Lutego. Wzdłuż nowego odcinka ulicy przewidziano  lokalizację zabudowy, ukształtowanej w charakterze zamkniętego wnętrza, budynkami o nieprzekraczającej wysokości budynków istniejących w północnej pierzei ul. 11 Listopada. Nad ulicą, przy skrzyżowaniu z ul. Witaszka, będzie mogło zostać zrealizowane transparentne przykrycie bramowe, stanowiące wizualny element ograniczający obszar funkcjonalnego centrum. W pasie drogowym plan lokalizuje zadaszenia przystanków autobusowych z zakazem realizacji obiektów kubaturowych. Dla obiektu przeznaczonego na „punkt informacji komunikacji miejskiej” wyznaczono miejsce oznaczone jako „mzk” – przy działce U2.

widok na jednostkę A2
widok na jednostkę A2

2) plac publiczny z funkcją „letniego ogródka gastronomicznego” (Kx1) z ogólnomiejskimi ciągami pieszymi oraz obudową budynkami:
– budynek garażu wielopoziomowego (terene Kp 1) o wysokości do IV kondygnacji nadziemnych (dopuszczalna
zabudowa istniejącego parkingu strzeżonego – (Kp),

– istniejący budynek z możliwością rozbudowy (teren U1), przy zachowaniu istniejącej formy oraz rozbudowie
nieprzekraczającej wysokości budynku istniejącego. Ściany osłonowe obiektu muszą być wykonane z
materiału w barwie i formacie cegły klinkierowej,

– teren U2 – pierzeja istniejących budynków kształtujących obudowę placu może być uzupełniona budynkami
jednokondygnacyjnymi, z dachem czterospadowym i wykończeniem ścian zewnętrznych nawiązującym do
budynku gospodarczego „Telekomunikacji”, z przeznaczeniem lokalizacji usług handlowych lub
gastronomicznych.

miejsce przeznaczone pod lokalizację nowego placu miejskiego z funkcją "letniego ogródka gastronomicznego" - teren Kx1
miejsce przeznaczone pod lokalizację nowego placu miejskiego z funkcją „letniego ogródka gastronomicznego” – teren Kx1

– zespół zabudowy o wysokości III kondygnacji (teren U3), który w pierzei placu może stanowić kilka segmentów
zabudowy szeregowej, tworzącej formę historycznych kamienic. Lokalizowane usługi winny posiadać
przeważającą funkcję usług gastronomii, z możliwością wykorzystania placu dla usług sezonowych. Zabudowa
pierzei skrzyżowania ul. 11 Listopada i dr. Fr. Witaszka musi posiadać wysokość, co najmniej równą wysokości
budynku „starej przepompowni”, z nawiązaniem wykończenia elewacji zewnętrznej w barwie i formacie cegły
klinkierowej oraz wysokość w części oznaczonego transparentnego przykrycia ulicy, zgodną z budynkiem
tworzącym zabudowę naroża ul. 11 Listopada na skrzyżowaniu ulicy projektowanej i ul. dr. F. Witaszka,

– budynek tworzący pierzeję skrzyżowania ul. 11 Listopada i ul. dr. Fr. Witaszka (teren U4), spełniający warunki
wykończenia elewacji zewnętrznej w barwie i formacie cegły klinkierowej. Wysokość zabudowy nie może być
wyższa niż zabudowa terenu U3 i nie niższa niż wysokość budynku „starej przepompowni”,

widok na parterowy obiekt usługowo-handlowy, który po przebudowaniu ul. 11  Listopada ulegnie rozbiórce
widok na parterowy obiekt usługowo-handlowy, który po przebudowaniu ul. 11 Listopada ulegnie rozbiórce

– budynek byłej przepompowni (teren A/U1), dla którego ustalono zakaz nadbudowy, zmiany nachylenia połaci
dachowych oraz zmiany formy budynku i elewacji w ul. 11 Listopada (elewacja południowo-wschodnia) i
ul. M. Konopnickiej (elewacja północno-wschodnia). Dopuszcza się zmianę formy budynku w części
dobudowanej od strony północno-zachodniej i południowo-zachodniej, w formie spójnej z pozostałą częścią
obiektu. Plan nakazuje zmiany wykończenia zewnętrznego szczytu, w elewacji południowo-zachodniej,
nawiązującego w detalu do szczytu elewacji północno-wschodniej, a także dopuszcza przebudowę elewacji
poprzez wykonanie partii wejściowej, o ile wynikać to będzie z rozwiązań funkcjonalnych obiektu. Partia
wejściowa dotyczy tylko wejścia ogólnodostępnego, z wyłączeniem wejścia do magazynów, pomieszczeń
socjalnych itp. funkcji umieszczonych w obiekcie.

budynek danwej przepompowni - teren A/U1
budynek dawnej przepompowni – teren A/U1

Na terenie jednostki A2 ustalono zakaz realizacji nowych budynków mieszkalnych, z dopuszczeniem tylko mieszkań właściciela, jako funkcji uzupełniającej w obiektach usługowych. Ustalono także nakaz kompozycyjnego kształtowania zieleni stanowiącej obudowę nowego placu oraz ciągów pieszych. W powiązaniu z zagospodarowaniem bulwarów nadrzecznych, z elementami plastycznymi, obiektami małej architektury oraz z wykorzystaniem kolorystyki nasadzeń mają one nadać temu miejscu wyjątkowego klimatu.

3.Jednostka A3 – ul. 11 Listopada i pl. Konstytucji 3 Maja

Jednostka A3 obejmuje kwartał zabudowy zamykający wnętrze nowego przebiegu ulicy łączącej ul. 1 Maja z
ul. 11 Listopada, z zachowaniem pierzei ul. 11 Listopada i pl. Konstytucji 3 Maja.

Na terenie tym plan zakłada następujące przekształcenia przestrzenne:

– zabudowę naroża ul. 11 Listopada – przy skrzyżowaniu ulicy projektowanej z ul. dr. F. Witaszka – budynkiem o
wysokości do IV kondygnacji nadziemnych nieprzekraczającej wysokości istniejącego budynku na sąsiedniej
działce, ale nie niższej niż III kondygnacje z usługą w parterze,

naroże ul. 11 Listopada i ul. dr Witaszka - przeznaczone pod zabudowę budynkiem o wysokości do IV kondygnacji nadziemnych
naroże ul. 11 Listopada i ul. dr Witaszka – przeznaczone pod zabudowę budynkiem o wysokości do IV kondygnacji nadziemnych

– możliwość rozbudowy budynku nr 1 przy placu Konstytucji 3 Maja, kształtującej pierzeję nowej ulicy, o
wysokości jak w budynku istniejącym, z dopuszczalnym wyróżnieniem naroża w formie wyższego akcentu
architektonicznego,

– przebudowę placu Konstytucji 3 Maja poprzez wyodrębnienie wewnętrznych dróg dojazdowych, z miejscami
postojowymi, powiększenie przestrzeni pieszej, wyodrębnienie przestrzeni pomnika, jako akcentu plastycznego
przestrzeni wraz z zagospodarowaniem zieleni i możliwością organizacyjnego uspokojenia ruchu na przebiegu
ulicy dojazdowej (ul. 11 Listopada) i 14 Lutego (jeden kierunek jazdy).

źródło:
– UCHWAŁA NR XLVI/551/06 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego.

Materiały informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego miasta Piły – Materiały konsultacyjne opracowane w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Urzędu Miasta Piły przez zespół w składzie:
mgr inż. arch. Tomira Łęska – Oleszak
dr Andrzej Kucharczyk
mgr Dorota Nawrot
tech. Danuta Nowakowska
mgr Wojciech Kramarz

mw.pila