JEDNOSTKA B.

Jednostka B stanowi centralną jednostkę urbanistyczną miasta. W planie zagospodarowania została podzielona na dziesięć części. Na obszarze tym przewidziano przede wszystkim częściową zabudowę
pl. Zwycięstwa, a także uzupełnienie zabudowy na niezagospodarowanych działkach.

1. Jednostka B1 – pl. Zwycięstwa i ul. Śródmiejska

Jednostka B1 stanowi centralną przestrzeń publiczną ukształtowaną poprzez dwie osie kompozycyjne
ul. Śródmiejskiej oraz ul. Boh. Stalingradu. Zagospodarowanie placu oraz jego zabudowa stanowi podstawowy element krystalizujący obszaru śródmiejskiego. Niezabudowana przestrzeń placu i ul. Śródmiejskiej pełni funkcję reprezentacyjnej przestrzeni miejskiej. Obudowę placu stanowią istniejące pierzeje al. Jana Pawła II i pl. Zwycięstwa oraz pierzeja kwartału przeznaczonego na cele realizacji nowej zabudowy.

fragment planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego - jednostki B1 ÷ B6
fragment planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego – jednostki B1 ÷ B6

Przestrzeń placu Zwycięstwa (Kx1) oraz ul. Śródmiejska (Kx2) stanowi jednorodną kompozycyjnie przestrzeń pieszą. Na obszarze placu, w przestrzeni o szerokości pasa drogowego Kx1 do pomników nowy plan nie lokalizuje żadnych elementów ograniczających (zmniejszających) przestrzeń pieszą. W części zachodniej placu, w wyznaczonej osi kompozycyjnej wyznaczono lokalizację dla pomnika Jana Pawła II. Ciąg pieszy Kx2 łączący
ul. Boh. Stalingradu z drogą wewnętrzną (KDW) musi posiadać poziom placu oraz dopuszczalny przejazd bez przekroju ulicznego (przejazd tymczasowy lub jednokierunkowy).

kwartał placu Zwycięstwa pomiędzy ul. Śródmiejską a Al. Piastów - przeznaczony pod zabudowę
kwartał placu Zwycięstwa pomiędzy ul. Śródmiejską a Al. Piastów – przeznaczony pod zabudowę

Pod zabudowę przeznaczono kwartał placu Zwycięstwa, pomiędzy ul. Śródmiejską i Al. Piastów (U, A/U). Teren ten będzie mógł zostać zabudowany w 60 %, obiektami skupiającymi usługi kultury, gastronomii, usługi bytowe oraz usługi handlu, nieprzekraczające 50% powierzchni użytkowej obiektów.
Realizacja zabudowy na terenie pl. Zwycięstwa będzie wymagała przeprowadzenia konkursu architektonicznego (realizacyjnego) zgodnie z przepisami odnoszącymi się do twórczych prac projektowych.

W formie zabudowy placu należy uwzględnić osie kompozycyjne wyznaczające główne komponenty przestrzeni:
– zamknięcie osi ul. Śródmiejskiej;
– istniejący i projektowany pomnik;
– oś kompozycyjną łączącą pomnik Jana Pawła II i pomnik St. Staszica, z otwarciem, w przestrzeni usługowej –
osi widokowej na dolinę rzeki Gwdy;
– istniejący budynek hotelu.

Zabudowa placu będzie musiała spełnić następujące warunki:
– wysokość budynków nie niższa niż obiekt kształtujący zachodnią pierzeję placu i nieprzekraczająca rzędnej
79,80 m npm;
– połączenie przestrzeni placu (Kx1) oraz wewnętrznej przestrzeni pieszej (w osi kompozycyjnej – pomnik Jana
Pawła II i pomnik St. Staszica) schodami o szerokości nie mniejszej niż 35,0 m z możliwością wykorzystania
ich jako siedzisk. Zróżnicowanie poziomu niezabudowanej części placu oraz placu lub otwartego przejścia na
terenie U może wynosić od 1,35 do 1,65m,
– w pierzei placu Kx1 ustala się zakaz wejść do części usługowej, a główne przedpole dla partii wejściowych
może stanowić plac wewnętrzny o maksymalnej rzędnej terenu 62,45 m npm. lub pierzeja przedpola pieszego
– Kx3;
– zapewnienie niezbędnych miejsc postojowych w budynku, z uwzględnieniem kondygnacji podziemnej lub
kondygnacji nadziemnych;
– obowiązkowe zamknięcie osi ul. Śródmiejskiej budynkiem (A/U) z przejazdem bramowym, stanowiącym
integralną część obiektów na terenie U;
– w przestrzeni otaczającej zespół budynków ustala się zakaz lokalizacji placów i urządzeń gospodarczych,
służących obsłudze obiektów usługowych. Zaopatrzenie dla usług musi być rozwiązane poprzez kondygnację
podziemną.

2. Jednostka B2 – pl. Zwycięstwa, al. Piastów, ul. 1 Maja i Śródmiejska

Teren jednostki B2 obejmuje dwa kwartały zabudowy śródmiejskiej o funkcji mieszkaniowo-usługowej, z wyodrębnionym ciągiem pieszym ul. Ossolińskich.
Na terenie tym podstawowe przekształcenia przestrzenne mają objąć przebudowę ciągu pieszego ulicy Ossolińskich a także zabudowę kwartału ograniczonego ul. Ossolińskich, al. Piastów, ul. 1 Maja,
ul. Śródmiejską.

Przebudowa ulicy Ossolińskich ma zostać przeprowadzona z uwzględnieniem jego funkcji i nawiązania do zagospodarowania ul. Śródmiejskiej. Pierzeję południową ulicy przeznaczono pod zabudowę budynkiem usługowym, o wysokości co najmniej III kondygnacji nadziemnych, lecz nie wyższym niż budynek mieszkalno-usługowy w pierzei ul. Śródmiejskiej. W istniejącym budynku mieszkalnym, zlokalizowanym w pierzei północnej, wskazane jest wprowadzenie usług w parterze z rozbudową. Dla ewentualnej rozbudowy wymagana jest jednorodna forma architektoniczna oraz wysokość wysuniętych, z lica budynku, części usługowych parteru.

ulica Ossolińskich - teren przeznaczony pod zabudowę budynkiem usługowym
ulica Ossolińskich – teren przeznaczony pod zabudowę budynkiem usługowym

Przekształcenie wnętrza kwartału ograniczonego ul. Ossolińskich, al. Piastów, ul. 1 Maja, ul. Śródmiejską – na zapleczu dawnego „Smakosza” – polegać ma na wprowadzeniu funkcji komunikacyjnej, w tym drogi wewnętrzne, przejście piesze i parking, z możliwością zabudowy kształtującej jego obudowę.
Obudowa wnętrza kwartału musi spełnić warunki:

– wysokość obudowy nie niższa niż II kondygnacje nadziemne i nie wyższa niż III kondygnacje nadziemne,
– zastosowanie przejazdów bramowych dla obsługi zaplecza budynków zlokalizowanych w pierzei
ul. Śródmiejskiej oraz wymaganych przejść pieszych,
– nakaz przebudowy istniejącej trafostacji elektroenergetycznej.

W budynku mieszkalnym przy Al.Piastów, od strony ciągu handlowego, dopuszcza się przebudowę parteru w budynku, z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy tarasu pieszego i zapewnieniem nieutrudnionego przejścia dla pieszych na dwóch poziomach – wejścia do budynku oraz ulicy.
W budynku przy pl. Zwycięstwa, kształtującym południową pierzeje placu, dopuszcza się transparentne zadaszenie tarasu (ciągu handlowego), z kształtowaniem zieleni urządzonej wzdłuż ciągu pieszego (trejaż, pergola).

Ponad to plan nakazuje nadbudowę budynku Nr 22 przy ul. Śródmiejskiej, w celu uzyskania jednorodnej zabudowy kwartału.

3. Jednostka B3 – pl. Zwycięstwa, ul. Śródmiejską, Buczka, Kilińskiego

Jednostka B3 obejmuje dwa kwartały zabudowy śródmiejskiej o funkcji mieszkaniowo-usługowej.
Podobnie jak w przypadku jednostki B2, plan dopuszcza wykonanie transparentnego zadaszenia tarasu (ciągu handlowego) budynku stanowiącego południową pierzeję pl. Zwycięstwa.

Na terenie jednostki B3 podstawowe elementy zagospodarowania przestrzennego obejmują:

– istniejącą zabudowę, z zachowaniem przeznaczenia terenów, oraz dopuszczeniem uzupełnienia zabudowy w
pierzei ul. Kilińskiego (U1). Forma elewacji frontowej i wysokość nowego budynku musi nawiązywać do
budynków kształtujących naroże i pierzeję ul. Gen. Sikorskiego,

fragment ulicy Kusocińskiego - działka U1 z mozliwością zabudowy
fragment ulicy Kusocińskiego – działka U1 z mozliwością zabudowy

– możliwość przeznaczenia parterów we wszystkich budynkach kształtujących pierzeje kwartału ograniczonego
ul. Gen. Sikorskiego, Śródmiejską, Buczka i Kilińskiego – na cele usługowe oraz zabudowę wnętrza
zamykającą wgląd z ul. Śródmiejskiej (U2), obiektami o wysokości nie niższej niż II kondygnacje nadziemne.

widok na działkę U2 - wnętrze zamykające wgląd z ul. Śródmiejskiej przeznaczone pod zabudowę
widok na działkę U2 – wnętrze zamykające wgląd z ul. Śródmiejskiej przeznaczone pod zabudowę

– dopuszczalną zabudowę istniejącej części usługowej budynku przy ul. Śródmiejskiej 3 (naroże ul. Gen.
Sikorskiego), z zastosowaniem wysokości nie wyższej niż budynki kształtujące pierzeję ul. Gen. Sikorskiego,
nadbudowy i przebudowy całego wyznaczonego obiektu na podstawie jednego pozwolenia na budowę.

Ponad to na obszarze jednostki B3 nowy plan nakazuje, aby przy przebudowie budynku biblioteki (U3), stanowiącego zamknięcie osi ul. 1 Maja, została przywrócona pierwotna forma dachu stromego.

4. Jednostka B4 – al. Wojska Polskiego, pl. Zwycięstwa, ul. Boh. Stalingradu i Dzieci Polskich

Jednostka strukturalna B4 stanowi kwartał zabudowy śródmiejskiej o funkcji usługowo-mieszkaniowej.

fragment planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego - jednostki B1 ÷ B6
fragment planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego – jednostki B1 ÷ B6

Na obszarze tym plan dopuszcza:

– rozbudowę istniejącego budynku usługowego (U1), w pierzei ul. Boh. Stalingradu, pod warunkiem zachowania
wysokości i formy budynku spójnej z budynkiem istniejącym,

– rozbudowę istniejącego budynku poczty (U2), z zakazem jego nadbudowy,

– rozbudowę budynku mieszkalno-usługowego zamykającą pierzeję pl. Zwycięstwa, o wysokości i formie dachu
jak w budynku istniejącym.

5. Jednostka B5 – ul. Boh. Stalingradu, Kilińskiego, Gen. Sikorskiego i Okrzei

Teren jednostki strukturalnej B5 stanowi kwartał zabudowy mieszkaniowej śródmiejskiej oraz wyodrębnionych usług. Na tereni tym podstawowe elementy zagospodarowania obejmują:

– możliwość rozbudowy istniejącego internatu (Umz – naroże ul. Okrzei i Gen. Sikorskiego) na cele usługowe lub
krótkotrwałego zakwaterowania, w tym również na cele mieszkalnictwa wielorodzinnego. Obiekt bedzie musiał
posiadać płaski dach i wysokość od II do III kondygnacji nadziemnych,

istniejący internat w narożu ulic Okrzei i Gen. Sikorskiego
istniejący internat w narożu ulic Okrzei i Gen. Sikorskiego

– możliwość uzupełnienia zabudowy wnętrza kwartału, (rejon ul. Kilińskiego – działka przy skrzyżowaniu z
ul. Boh. Stalingradu, obok dawnej przychodni kolejowej) jednym budynkiem usługowym (U1) o wysokości
II ÷ III kondygnacji nadziemnych, zamykającym wgląd z ul. Kilińskiego do wnętrza.

– możliwość rozbudowy budynku kształtującego naroże ul. Boh. Stalingradu i ul. Kilińskiego, w wysokości
istniejącej, z usługą w parterze lub tylko poprzez rozbudowę parteru.

6. Jednostka B6 – ul. Gen. Sikorskiego, Kilińskiego, Buczka i Okrzei

Jednostka B6 obejmuje trzy kwartały zabudowy śródmiejskiej, wyodrębnione przebiegiem ulicy św. Jana Bosko, z zachowaniem pierzei ulic i ciągu pieszego.

ciąg pieszy od ulicy Okrzei do ul. Św. Jana Bosko.
ciąg pieszy od ulicy Okrzei do ul. Św. Jana Bosko.

Na terenie tym przekształcenia przestrzenne obejmują:

– możliwość rozbudowy obiektów związanych z edukacją, w tym obiektów kształtujących pierzeje ciągu pieszego,
z ograniczeniem wysokości budynków do III kondygnacji nadziemnych (U1),

– możliwość zabudowy kształtującej naroże ul. Okrzei i Gen. Sikorskiego (U2 – po przeciwnej stronie internatu).

ciąg handlowy w pierzei ul. Buczka
ciąg handlowy w pierzei ul. Buczka

– możliwość przebudowy ciągu handlowego (U3) w pierzei ul. Buczka, z lokalizacją 3 obiektów o jednakowej
wysokości do II kondygnacji nadziemnych, z zachowaniem jednorodnej formy architektonicznej.

Jednostka B7- ul. Buczka, linią rozgraniczająca teren szkoły, ul. Rynkową i Okrzei

Jednostka strukturalna B7 obejmuje teren zabudowany istniejącej szkoły, zabudowy mieszkaniowej kształtującej naroże ul. Buczka i Okrzei oraz zespół garaży.

fragment planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego - jednostki B7 ÷ B9
fragment planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego – jednostki B7 ÷ B9

Na terenie tym przekształcenia przestrzenne obejmują przede wszystkim zmianę przestrzeni szkoły, poprzez wyodrębnienie nowego przebiegu ul. Rynkowej, łączącej rondo Jacka Kuronia z Targowiskiem Miejskim.
8. Jednostka B8 – ul. 1 Maja, linia rozgraniczająca teren zabudowy wielorodzinnej przy pl. Konstytucji 3 Maja i ul. Towarowej, ul. Rynkowa

Jednostka strukturalna B8, o przeważającej funkcji usług ogólnomiejskich, stanowi zamknięcie przestrzenne centrum (pierzeja ul. 1 Maja i pl. Konstytucji 3 Maja). Przeważającą funkcją terenu jest Targowisko Miejskie (UH/Kx).
Na terenie tej jednostki podstawowe przekształcenia przestrzenne obejmują:

– zabudowę naroża ul. Rynkowej i ul. Buczka (U1) obiektem akcentującym zamknięcie pierzei ul. Buczka, o
wysokości nie większej niż istniejące V kondygnacyjne budynki mieszkalne kształtujące naroże
ul. Śródmiejskiej. Zabudowa parteru powinna uwzględniać widoczność oraz przejście piesze w parterze w
kierunku ul. Rynkowej,

– przebudowę pierzei ul. 1 Maja i pl. Konstytucji 3 Maja (U2), obejmującą przebudowę i rozbudowę istniejących
domów towarowych oraz realizację zabudowy naroża ulic 1 Maja i Al. Piastów, stanowiącą akcent urbanistyczny,
zamykający oś al. Piastów.

W ciągu istniejącej zabudowy usługowej w pierzei ul. 1 Maja (obiekty handlowe Merkury I i Merkury II), przebudowa musi uwzględnić przejście piesze ogólnomiejskie, którego szerokość, w liniach zabudowy budynków nie może być mniejsza niż 10,0 m, a zawężenie wnętrza ciągu pieszego – nie mniejsze niż 4,0m, pod warunkiem, że ściany w parterze nowej zabudowy, kształtujące wnętrze ciągu pieszego, wykonane będą z materiałów transparentnych, zapewniających wizualny wgląd poprzez wnętrze budynku na przestrzeń za budynkiem (zapewnienie widoczności całego ciągu pieszego).

Teren zabudowany obiektem wpisanym do rejestru zabytków (b. Arsenał), oznaczony Mwu, może stanowić obiekt o przeznaczeniu na cele usługowe, kształtujący zamknięcie osi kompozycyjnej ul. Śródmiejskiej. Rozbudowa budynku oraz nowa zabudowa może nastąpić na podstawie konkursu architektonicznego, zgodnie z przepisami odnoszącymi się do twórczych prac projektowych, z uwzględnieniem przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

9. Jednostka B9 – pl. Konstytucji 3 Maja i ul. Towarową

Jednostka strukturalna B9 stanowi zespół zabudowy wielorodzinnej, na obszarze którego plan ustala:

– rozbiórkę obiektów zlokalizowanych w linii rozgraniczającej ul. Towarową – budynki nr 4a i 6a (MW2) oraz
budynku nr 2a, przy pl. Konstytucji 3 Maja (MW1),

3 kondygnacyjny budynek wielorodzinny przy pl. Konstytucji 3 Maja - przeznaczony wg planu do rozbiórki
3 kondygnacyjny budynek wielorodzinny przy pl. Konstytucji 3 Maja – przeznaczony wg planu do rozbiórki

– możliwość rozbudowy istniejącego obiektu handlowego (U1), bez prawa jego nadbudowy, poprzez nowe
ukształtowanie linii zabudowy w pierzei pl. Konstytucji 3 Maja,

– do czasu rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Towarowej, zachowuje się istniejący pawilon
gastronomiczny z możliwością jego przebudowy w granicach określonych maksymalną nieprzekraczalną linią
zabudowy.

Jednostka B10 – ul. Rynkowa, Towarowa i obwodnica śródmiejska (ul. Okrzei)

Jednostka strukturalna B10 stanowi teren zabudowany obiektami usługowymi, produkcyjnymi i mieszkalnymi.

fragment planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego - jednostka B10
fragment planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego – jednostka B10

Podstawowe elementy zagospodarowania przestrzennego obejmują:

– wyznaczone parkingi śródmiejskie, służące przede wszystkim obsłudze Targowiska Miejskiego,
– możliwość rozbudowy istniejącego obiektu usług kultury (U1), o wysokości zbliżonej do budynku istniejącego,
– możliwość rozbiórki budynku tymczasowego (U2), z przeznaczeniem terenu na cele rozbudowy istniejącego
obiektu usług kultury lub sprzedaży placowej, jako powiększenie terenu Targowiska Miejskiego;
źródło:
UCHWAŁA NR XLVI/551/06 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego

mw.pila