JEDNOSTKA F

Jednostka F o zabudowie mieszkaniowej i usługowej stanowi wyodrębnioną jednostkę urbanistyczną, zlokalizowaną na obrzeżu Śródmieścia. Na obszarze tym plan lokalizuje w szczególności usługi ogólnomiejskie o swobodnej lokalizacji. Cały obszar został podzielony na pięć części.

Jedną z ważniejszych zmian, jakie wprowadza nowy plan w tym obszarze, jest zmiana przebiegu ulic Drygasa, Dzieci Polskich, Ceglanej, a także stworzenie placu miejskiego w rejonie popularnego „samolotu”  i zamknięcie osi kompozycyjnej ul. Boh. Stalingradu obiektem przy ul. Okrzei o wysokości minimum III kondygnacji nadziemnych.

1. Jednostka F1 – al. Wojska Polskiego, ul. Dzieci Polskich, Okrzei, Gen. Sikorskiego, pl. 9 Maja i ul. Chopina

Na terenie jednostki F1 przewidziano lokalizację placu miejskiego w przestrzeni pomiędzy ul. Drygasa i Boh. Stalingradu. Przekształcenia tego terenu związane są z przebudową układu komunikacyjnego miasta. Przebudowie ulegnie ulica Ceglana, która połączy się z ul. Chopina w nowym skrzyżowaniu z Al. Wojska Polskiego. Swój przebieg zmieni również ulica Drygasa, która połączy się z ul. Dzieci Polskich w miejscu „słynnego samolotu”.

fragment planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego - jednostka F1
fragment planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego – jednostka F1

Plac miejski o funkcji komunikacji wewnętrznej i miejsc postojowych obudowany zostanie obiektami usługowymi:

– w pierzei wschodniej – obiekt o wysokości nie niższej niż III kondygnacje nadziemne, z obowiązkowym
przejściem w parterze budynku, w osi ul Boh. Stalingradu. Budynek winien spełniać warunki dominanty
przestrzennej zamykającej oś ul. Boh. Stalingradu, oś ul. Dzieci Polski oraz oś ul. Okrzei,

– w pierzei zachodniej – istniejące obiekty usługowe, dla których ustala się możliwość przebudowy na dom
towarowy, o wysokości równej budynkowi administracyjnemu ZUS,

– w pierzei południowej – zabudowę istniejącą i projektowaną ulicy Dr. Drygasa oraz naroża ul. Okrzei,
obiektami o wysokości jak w budynku administracyjnym ZUS,

– w pierzei północnej – zabudowę usługową (U), w szczególności usług gastronomii, w budynkach jednokondygnacyjnych, z dachem czterospadowym o kącie nachylenia nie mniejszym niż 20 stopni i okapach wysuniętych z lica co najmniej 0,60 m. Powierzchnia zabudowy nowych budynków nie może przekraczać 60,0 m2. Budynki muszą posiadać taką samą szerokość elewacji kształtującej zamknięcie placu. Integralną część zagospodarowania terenu stanowi teren zieleni urządzonej, zamknięty półkolistą pergolą. W wyznaczonej przestrzeni plan umożliwia urządzenie ogrodu letniego, związanego z funkcją obiektów usługowych. Nieprzeznaczenie terenu na cele jednokondygnacyjnej zabudowy dopuszcza możliwość zabudowy tworzącej pierzeję ul. Boh. Stalingradu, z przejazdem bramowym nad terenem wjazdu na parking oraz powiązanie z budynkiem na terenie A/U, pod warunkiem, że powyższe będzie wynikać z realizacji na podstawie jednego pozwolenia na budowę (jednorodne kształtowanie północnej i wschodniej pierzei placu).

przewidziana lokalizacja nowego placu miejskiego wraz z jego obudową
przewidziana lokalizacja nowego placu miejskiego wraz z jego obudową

Istniejące obiekty, oznaczone A/U, zlokalizowane w pierzejach ul. Gen. Sikorskiego oraz ul. Okrzei, mogą podlegać przebudowie formy architektonicznej, z zachowaniem wysokości budynków.

Ponadto nowy plan przewiduje stworzenie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Gen. Sikorskiego z al. Wojska Polskiego.

naroże ulic Okrzei i Gen. Sikorskiego
naroże ulic Okrzei i Gen. Sikorskiego

Nowy plan ustala zakaz zmiany formy zewnętrznej budynku nr 8 przy ul. Okrzei oraz budynku nr 18 przy ul. Okrzei, z możliwością jego rozbudowy, kształtującej naroże ul. Okrzei i Gen. Sikorskiego oraz nakaz zachowania istniejącego detalu architektonicznego, w tym podziałów w oknach. Nowa zabudowa musi posiadać wysokość równą wysokości istniejącego budynku, z możliwością obniżenia lub podwyższenia budynku w pierzei ul. Gen. Sikorskiego.

2. Jednostka F2 – ul. Gen Sikorskiego, ul. Okrzei, Buczka i W. Pola

Jednostka F2 obejmuje dwa kwartały zabudowy usługowej wyodrębnione poprzez ciąg pieszy w osi ul. św. Jana Bosko.

fragment planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego - jednostki F2 ÷ F3
fragment planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego – jednostki F2 ÷ F3

Na terenie tym plan wyznaczył działkę pod nową lokalizację biblioteki publicznej (Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej) – teren oznaczony jako U2. Na cele biblioteki publicznej mogą być przeznaczone tereny U1 (istniejącego obiektu przedszkola) i U2, jako jedna nieruchomość, w zależności od wymagań programowych inwestycji.
Po przeciwnej stronie ciągu pieszego niezabudowane działki (A/U i U) przeznaczone zostały pod zabudowę obiektami usług celu publicznego z wykluczeniem usług handlu na terenie A/U. Mogą tutaj powstać budynki o wysokości II ÷ III kondygnacji nadziemnych, w formie architektonicznej nawiązującej do istniejącej zabudowy usługowej.

fragment ul. Wincentego Pola - widok na działkę przeznaczoną pod zabudowę obiektem sakralnym
fragment ul. Wincentego Pola – widok na działkę przeznaczoną pod zabudowę obiektem sakralnym

Oprócz tego przy ul. Wincentego Pola przeznaczono miejsce, na którym może zostać wybudowany obiekt sakralny (Uks). Zmiana przeznaczenia tej działki została przeprowadzona na wniosek Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, która zamierza wybudować na tym miejscu kościół ewangelicki.

3. Jednostka F3 – ul. Gen. Sikorskiego, W. Pola, Buczka i Ceglana

Jednostka F3 obejmuje teren ogrodów działkowych, Liceum Ogólnokształcącego oraz budynki wielorodzinne przy ul. Buczka.
Nowy plan dopuszcza uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej w pierzei ul. Buczka, obiektem usługowym lub mieszkaniowym o wysokości III ¸ IV kondygnacji nadziemnych (MW1), w tym poddasze użytkowe. Architektura budynku musi uwzględniać kontekst zabudowy historycznej kształtującej pierzeję ul. Buczka.

Ponad to z terenu ogrodów działkowych wyodrębniono ogólnodostępny ciąg pieszo-rowerowy i zieleni urządzonej (ZP/Kx), jako ciąg komunikacyjny uzupełniający dla przebiegu ulic: Ceglanej-Chopina. Służyć ma on w szczególności powiązaniom funkcji rekreacyjnych o charakterze ogólnomiejskim.

widok na ogrody działkowe przy ul. Wincentego Pola, które mogą zostać przekształcone w teren ogólnodostępny
widok na ogrody działkowe przy ul. Wincentego Pola, które mogą zostać przekształcone w teren ogólnodostępny

Część ogrodów może zostać przekształcona w teren ogólnodostępny o funkcji rekreacyjno-sportowej, lub stanowić integralną część terenu usług edukacji (UE).

4. Jednostka F4 – ul. Buczka, Okrzei, obwodnica śródmiejska i ul. Ceglana

Jednostka F4 stanowi obszar zabudowany obiektami o przeważającej funkcji mieszkaniowej, w tym zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej.

fragment planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego - jednostka F4
fragment planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego – jednostka F4

Na terenie tym plan pozwala na uzupełnienie zabudowy w pierzei ul. Krynicznej, w tym rozbudowę budynku kształtującego naroże ul. Okrzei. Obiekt bedzie musiał zachować formę i wysokość jak budynek istniejący, z możliwością obniżenia w pierzei ul. Krynicznej. Na pozostałych działkach dopuszcza się zabudowę o wysokości II kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe.

widok na rondo Jacka Kuronia i parterowy obiekt o funkcji sakralnej
widok na rondo Jacka Kuronia i parterowy obiekt o funkcji sakralnej

Nowy plan pozwala również na przekształcenie zabudowy obiektu sakralnego (UKs) kształtującego pierzeję ul. Okrzei. Nowy budynek bedzie musiał wyróżniać się dominantą przestrzenną zamykającą oś obwodnicy śródmiejskiej (rondo Jacka Kuronia).

5. Jednostka F5 – obwodnica śródmiejska i ul. Pomorska

Teren jednostki F5 stanowi obrzeże obszaru śródmiejskiego i nie jest definiowana jako śródmieście, którego obszar funkcjonalny ograniczony jest obwodnicą śródmiejską.

fragment planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego - jednostka F5
fragment planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego – jednostka F5

Istniejące zagospodarowanie południowej pierzei obwodnicy śródmiejskiej (ul. Okrzei) zostało przeznaczone pod zabudowę usługową, w tym usług handlu, w obiektach kształtujących pierzeję ulicy, o powierzchni sprzedaży nieprzekraczającej 2000 m2.
Na terenie U1 – możliwa jest realizacjia jednego budynku o wysokości I ÷ II kondygnacji nadziemnych, z obowiązującą obsługą komunikacyjną terenu z ronda Jacka Kuronia oraz powiązania z docelową obsługą z
ul. Pomorskiej.
Na terenie U2 – zabudowa jednym budynkiem o wysokości I ÷ II kondygnacji z wymaganą obsługą komunikacyjną z ul. Pomorskiej, poprzez miejską drogę wewnętrzną (KDW).

Przy skrzyżowaniu ulic Okrzei i Towarowej, na terenie oznaczonym UHp przewidziano usługi handlu paliwami  płynnymi. Nieprzeznaczenie terenu UHp na cele usług handlu paliwami – dopuszcza przeznaczenie terenu U2 i UHp na cele jednej nieruchomości dla funkcji usługowych.
źródło:
UCHWAŁA NR XLVI/551/06 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego

mw.pila