JEDNOSTKA G i J

Tereny oznaczone symbolem G stanowią integralną część jednostki urbanistycznej osiedla Górne (pl. 9 Maja).

fragment planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia - jednostki I, J, G
fragment planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia – jednostki I, J, G

Tereny oznaczone symbolem G wchodzą w skład odrębnej jednostki urbanistycznej miasta (osiedle Górne) i obejmują przebudowę placu 9 Maja na podstawowy układ ulic komunikacyjny ulic zbiorczych oraz teren zamykający oś ul. Ceglanej poprzez:

– realizację budowli wyodrębniających punkt widokowy i ciąg pieszy ogólnomiejski, łączący śródmieście i
osiedle Górne,
– realizację obiektu usługowego lub mieszkalno-usługowego, o wysokości II ÷ III kondygnacji nadziemnych, z
dachem stromym.

widok na plac 9 Maja (wg planu przewidziany do przebudowy) oraz działkę (U) przeznaczoną pod budowlę wyodrębniającą punkt widokowy
widok na plac 9 Maja (wg planu przewidziany do przebudowy) oraz działkę (U) przeznaczoną pod budowlę wyodrębniającą punkt widokowy

Tereny oznaczone I i J obejmują teren zieleni (Z i ZP), z likwidacją istniejącego ujęcia wody oraz teren przewidziany do przekształceń na cele usługowe, kształtujący naroże al. Wojska Polskiego i ul. Chopina.

naroże ulic Wojska Polskiego i Chopina
naroże ulic Wojska Polskiego i Chopina

Na wyznaczonym terenie (U) zachowuje się istniejący obiekt usługowy – „baszta”. Pozostałe budynki, w przypadku przeznaczenia na cele ustalone w planie, winny ulec rozbiórce. Budynek kształtujący zabudowę naroża może posiadać wysokość od II do III kondygnacji nadziemnych, z dachem stromym oraz cechy i detal nawiązujący do budynku zlokalizowanego w parku – ul. Chopina 1 (b. Nowy Dom Strzelecki).


źródło:
UCHWAŁA NR XLVI/551/06 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego

mw.pila