MODERNIZACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO.

Podstawowym założeniem przekształceń podstawowego układu komunikacyjnego miasta jest jego zmiana z układu dośrodkowego na obwodowy. W celu osiągnięcia docelowego modelu, układ komunikacyjny obszaru śródmiejskiego wymaga modernizacji.

Modernizacja podstawowego układu komunikacyjnego obejmuje w szczególności:
– realizację przebiegu ul. Chopina do ul. Ceglanej, ze skrzyżowaniem ulic: Wyspiańskiego, Ceglanej i
Dr. Drygasa, (plac 9 Maja), służącą powiązaniu układu ulic zbiorczych osiedla „Górnego” i Śródmieścia,
– zmianę przebiegu ul. 11 Listopada, ze skrzyżowaniem z al. Piastów oraz ul. dr. F. Witaszka, służącą powiązaniu
Śródmieścia oraz ”Zamościa”. Modernizacja ulicy służy również realizacji centralnego punktu obsługi
komunikacji zbiorowej (przystanki autobusowe na pl. Konstytucji 3 Maja w powiązaniu z przystankami przy
projektowanej ulicy),
– docelową realizację drugiej jezdni w ciągu obwodnicy śródmiejskiej,
– możliwość powiązania ulicą główną (przedłużenie ul. Ceglanej) – osiedla „Górnego” i Śródmieścia ze
„Staszycami”, w tym z al. Poznańską i drogą ekspresową S-11.

fot2-uklad_ulic
docelowy układ uliczny śródmieścia Piły – fragment materiałów konsultacyjnych opracowanych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Urzędu Miasta Piły

Modernizacja komunikacyjnego układu obsługującego oraz dróg wewnętrznych obejmuje w szczególności:
– przebudowę przestrzeni publicznej placu Zwycięstwa, w powiązaniu z ul. Śródmiejską,
– przebudowę pl. Konstytucji 3 Maja,

plac Konstytucji 3 Maja i skrzyżowanie ulic 1 Maja i 11 Listopada - fragment materiałów konsultacyjnych opracowanych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Urzędu Miasta Piły
plac Konstytucji 3 Maja i skrzyżowanie ulic 1 Maja i 11 Listopada – fragment materiałów konsultacyjnych opracowanych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Urzędu Miasta Piły

– rozbudowę układu dróg wewnętrznych ulicy Rynkowej, wraz z modernizacją obsługi centrum handlowego, w
tym parkingów śródmiejskich,
– modernizację publicznych dróg dojazdowych poprzez powiązania komunikacyjne ul. Dr. Drygasa i
Gen. Sikorskiego oraz ul. Świętojańskiej i Krynicznej,

ulica zbiorcza Ceglana - Chopina - fragment materiałów konsultacyjnych opracowanych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Urzędu Miasta Piły
ulica zbiorcza Ceglana – Chopina – fragment materiałów konsultacyjnych opracowanych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Urzędu Miasta Piły

– częściową zmianę przebiegu ul. Dr. Drygasa ze skrzyżowaniem z ul. Dzieci Polskich i Okrzei z modernizacją
powiązania komunikacyjnego (plac) ul. Dr. Drygasa i Boh. Stalingradu,

skrzyżowanie ulic Drygasa i Dzieci Polskich - fragment materiałów konsultacyjnych opracowanych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Urzędu Miasta Piły
skrzyżowanie ulic Drygasa i Dzieci Polskich – fragment materiałów konsultacyjnych opracowanych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Urzędu Miasta Piły

realizację placu wewnętrznego łączącego, poprzez układ ciągów pieszych, ul. Pocztową, M. Konopnickiej i
11 Listopada,
– realizację ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Buczka z al. Wojska Polskiego (przebieg przez teren
ogrodów działkowych).
źródło:
– UCHWAŁA NR XLVI/551/06 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego

Materiały informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego miasta Piły – Materiały konsultacyjne opracowane w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Urzędu Miasta Piły przez zespół w składzie:
mgr inż. arch. Tomira Łęska – Oleszak
dr Andrzej Kucharczyk
mgr Dorota Nawrot
tech. Danuta Nowakowska
mgr Wojciech Kramarz

mw.pila