NOWY BUDYNEK PRZY UL. OGIŃSKIEGO.

Przy ul. Ogińskiego na działce znajdującej się na zapleczu budynku Starostwa Powiatowego i Prokuratury, plan zagospodarowania umożliwia, po uprzedniej likwidacji istniejących zbiorników paliwowych, wybudowanie  nowego budynku wielorodzinnego.

fragment planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły - rejon ul. Ogińskiego, Kolbego i Budowlanych.
fragment planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły – rejon ul. Ogińskiego, Kolbego i Budowlanych.

Dla tego terenu (na rysunku oznaczony literą U), zapis planu ustala:

– obowiązek zapewnienia miejsc postojowych odpowiednich do liczby zatrudnionych oraz ilości interesantów,
– prawo wyodrębnienia, po uprzedniej likwidacji istniejących zbiorników paliwowych i zaplecza technicznego, terenu pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne, z usługami wbudowanymi, dostępnymi od ul. Ogińskiego,
– obowiązek zachowania istniejącego drzewostanu i krzewów,
– zachowanie istniejącego obiektu, oznaczonego na rysunku literą A, z prawem do modernizacji i rozbudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
– prawo budowy, wzdłuż granicy z terenem Z3, ażurowego ogrodzenia zharmonizowanego z obiektami małej architektury na terenie M5.

W przypadku dwóch kamienic przy ul. Ogińskiego, z przełomu XIX i XX wieku (objętych ochroną  konserwatorską), plan zakłada możliwość przekształcenia na usługi mieszkań w parterze budynku lub ich części z ewentualnym połączeniem z projektowanym obiektem usługowym przy skrzyżowaniu ulic Budowlanych i Kolbego.

mw.pila

źródło:
Uchwała Nr LIV/558/02 RADY MIEJSKIEJ W PILE z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły – rejon Al. Niepodległości – Kujawskiej.