OBSZAR PRZY AL. POWSTAŃCÓW WLKP. – UL. ŁĄCZNEJ

Obszar przy al. Powstańców Wlkp. i ul. Łącznej już od dawna wzbudzał zainteresowanie wśród inwestorów i czekał na odpowiednie zagospodarowanie. O atrakcyjności tego terenu decydowała głównie bliskość do centrum oraz bardzo dobry układ komunikacyjny w każdym kierunku miasta. Co więcej plany przeprowadzenia odcinka obwodnicy nadały temu rejonowi jeszcze więcej pozytywnych walorów, które stały się ważnymi czynnikami lokalizacji. Ze względu na fakt, że obszar ten jest bardzo bliski mojej osobie i miałem okazję obserwować na nim zmiany każdego dnia, chciałbym zaprezentować pewien przebieg historyczny przemian koncepcji zagospodarowania jakie miały tu miejsce, gdyż uważam, że są one warte poświecenia większej uwagi.

widok z lotu ptaka na obszar przy al. Powstańców Wlkp. - ul. Łącznej (przed 2000 r.)
widok z lotu ptaka na obszar przy al. Powstańców Wlkp. – ul. Łącznej (przed 2000 r.)
zdjęcie fragmentu rejonu przy ul. Łącznej z roku 2000
zdjęcie fragmentu rejonu przy ul. Łącznej z roku 2000

Już w latach ‘90 na przylegającym osiedlu pojawiły się plotki o rzekomym przeprowadzeniu ulicy przez miejscowe boisko i działki, które wówczas się tam znajdowały. Informacja ta wywołała wiele kontrowersji wśród osób zamieszkujących pobliskie tereny. Ludność obawiała się zakłócenia ciszy, wzrostu przepływu osób z zewnątrz oraz dodatkowego ruchu komunikacyjnego, który mógłby dostarczyć dodatkowych zanieczyszczeń. Informacja o przeprowadzeniu odcinka obwodnicy spowodowała zapewne wzrost wartości terenów oraz znaczne podniesienie ich atrakcyjności. Wydaje się, iż inwestorzy tylko czekali na wydanie jakiegokolwiek pozwolenia na rozpoczęcie budowy i działalności. Warto dodać, że w przestrzeni, gdzie obecnie zlokalizowany jest market Kaufland w przeszłości znajdowały się placówki różnych hurtowni, magazyny oraz hala należąca do jednego z ważnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej (rejon widoczny na zdjęciu powyżej). Z biegiem czasu zlokalizowane tu oddziały przestawały pełnić ważne funkcje co doprowadziło do całkowitego spadku ich znaczenia. Stało się jasne, że miejsce to  zajmą nowe obiekty dostosowane do potrzeb ludności i zapewniające ład przestrzenny.

osiedle przy ul. Łącznej naprzeciwko marketu Kaufland (stan obecny)
osiedle przy ul. Łącznej naprzeciwko marketu Kaufland (stan obecny)

Dnia 27.04.2004 roku w Pile zostaje uchwalony przez Rade Miasta MPZP w rejonie ulic: al. Powstańców Wlkp. – Łącznej. Zgodnie z nim tereny mają m. in. następujące przeznaczenie:

1) teren mieszkalnictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego (MW, Mw1, Mj)
2) teren mieszkalnictwa wielorodzinnego z wbudowanymi usługami (Mu)
3) tereny usług (U1 i U2)
4) teren usług handlu paliwami (UHp)
5) drogi publiczne (m. in. ulicę główną obwodnicy śródmiejskiej (KG1)
6) teren parkingu ogólnodostępnego
7) teren zieleni urządzonej (ZP)

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: al. Powstańców Wlkp. - ul. Łącznej z dnia 27.04.2004 r.
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: al. Powstańców Wlkp. – ul. Łącznej z dnia 27.04.2004 r.

Teren mieszkalnictwa wielorodzinnego miał realizować jeden budynek wielorodzinny o wysokości III kondygnacji wraz z odpowiednią ilością miejsc parkingowych. Natomiast teren usług U1 zgodnie z planem ma być przeznaczony wyłącznie na cele: usług sprzedaży, gastronomii, usług związanych z czasowym zakwaterowaniem, usług handlu detalicznego o powierzchni sprzedażowej nie przekraczającej 2.000 m2 , innych usług konsumpcyjnych oraz administracji. Teren usług U2 może być przeznaczony tylko na cele usług opieki socjalnej bez zakwaterowania oraz z zakwaterowaniem, usług kultury (w tym usług sakralnych), usług związanych z rekreacją, edukacją i ochroną zdrowia.

Zgodnie z MPZP na terenie U2 dopuszcza się również tymczasową zasadę gospodarowania jako parkingu strzeżonego, która jest spełniona na tym terenie w dniu dzisiejszym.

widok na teren U2 (przed rokiem 2000)
widok na teren U2 (przed rokiem 2000)
widok na teren U2 (stan obecny, parking strzeżony)
widok na teren U2 (stan obecny, parking strzeżony)

MPZP zakłada również przeprowadzenie odcinka obwodnicy śródmiejskiej, który posiadać ma 2 pasy ruchu rozdzielone pasem zieleni, zjazdy, przystanki autobusowe, jak również dwukierunkową samodzielną ścieżkę rowerową.

fot7-06

teren przez który ma przebiegać fragment obwodnicy śródmiejskiej (zdjęcia z 2000 roku; na terenie z pierwszego zdjęcia zlokalizowane były w latach wcześniejszych działki)
teren przez który ma przebiegać fragment obwodnicy śródmiejskiej (zdjęcia z 2000 roku; na terenie z pierwszego zdjęcia zlokalizowane były w latach wcześniejszych działki)
teren przez który ma przebiegać fragment obwodnicy śródmiejskiej (stan obecny)
teren przez który ma przebiegać fragment obwodnicy śródmiejskiej (stan obecny)

Pierwsze ważne prace wyburzeniowe rozpoczęły się dopiero na przełomie roku 2004/2005. Wówczas zlikwidowano wszelkie obiekty na terenach U1, U2, Mu, UHp. Prace te miały na celu przygotować teren pod nowe inwestycje. Zakończyły się one w połowie roku 2005.

rozpoczęcie prac wyburzeniowych (grudzień 2004)
rozpoczęcie prac wyburzeniowych (grudzień 2004)
widok na obszar po pierwszych rozbiórkach (luty 2005)
widok na obszar po pierwszych rozbiórkach (luty 2005)
wyburzanie byłego archiwum przy terenie U2 (luty 2005)
wyburzanie byłego archiwum przy terenie U2 (luty 2005)
kolejny etap wyburzania obiektów na terenach Mu, U1, Uhp (kwiecień 2005)
kolejny etap wyburzania obiektów na terenach Mu, U1, Uhp (kwiecień 2005)

Zgodnie z planem na terenie U1 już na przełomie lipca/sierpnia 2005 rusza budowa marketu Kaufland, który na chwilę obecną jest największym marketem w Pile. Budowa kończy się po kilku miesiącach, powodując spełnienie celu zawartego w MPZP.

budowa marketu Kaulfand (październik 2005)
budowa marketu Kaulfand (październik 2005)

Dnia 24 stycznia 2006 Rada Miejska w Pile uchwala zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły. Studium to określa m. in. przebieg fragmentu obwodnicy śródmiejskiej przez opisywany rejon. Zgodnie z kierunkiem rozwoju systemów komunikacji zawartego w studium ma to być jedna z głównych ulic, stanowiących podstawowy element układu komunikacyjnego. Ciąg ulic będzie wyglądał następująco: ul. Koszalińska, przeprawa mostowa przez dolinę rzeki Gwdy i ul. J. Bema, od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z al. Powstańców Wlkp. (docelowy przebieg dróg wojewódzkich nr 179 i 188 – północna część obwodnicy śródmiejskiej). Nastąpi „zamknięcie” obwodnicy od skrzyżowania z al. Niepodległości do skrzyżowania z al. Powstańców Wlkp. z obiektami mostowymi na rzece Gwdzie i starorzeczu oraz estakadą na przebiegu prze dolinę rzeki. Data budowy tego odcinka jest bliżej nieznana. Budowa najprawdopodobniej rozpocznie się kiedy miasto zdobędzie odpowiednią ilość funduszy.

fragment docelowego modelu układu komunikacyjnego z zaznaczeniem rejonu ul. Łącznej
fragment docelowego modelu układu komunikacyjnego z zaznaczeniem rejonu ul. Łącznej

Należy podkreślić ważną informację zawartą w zmianie studium, która dotyczy obszarów przeznaczonych pod zabudowę. Mianowicie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się jednorodne przeznaczenia terenów, zgodne z dotychczasowym zainwestowaniem oraz wyklucza przeznaczenie, które może mieć negatywny wpływ na stan zainwestowania, jako funkcja uciążliwa, oraz przeznaczenie, dla którego dotychczasowe zagospodarowanie stanowić będzie uciążliwość.

Zapis ten staje się uzasadnieniem w stwierdzeniu zgodności przy nowo utworzonym MPZP ze studium. Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie: al. Powstańców Wlkp. – Łącznej zostaje uchwalony dnia 25 kwietnia 2006 r. Plan ten zmienia praktycznie całkowicie przeznaczenie pewnego obszaru w tym rejonie. Odnosząc się do planu z roku 2004 teren Mu nie zostanie przeznaczony pod zabudowę mieszkalnictwa wielorodzinnego z wbudowanymi usługami, lecz pod same usługi.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Powstańców Wlkp. - Łącznej z dnia 25 kwietnia 2006 r.
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Powstańców Wlkp. – Łącznej z dnia 25 kwietnia 2006 r.

Zgodnie z planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) teren zabudowy usługowej (U)
2) teren drogi wewnętrznej (K)
3) teren drogi wewnętrznej i miejsc postojowych (Kp)
4) teren zieleni izolacyjnej urządzonej (Z)

Aby zachować ład przestrzenny na objętym planem terenie ustala się, że zabudowa usługowa jest przeznaczona na cele usług konsumpcyjnych w szczególności usług handlu o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2000m2 , z wyłączeniem usług handlu paliwami. Co więcej w maksymalnych nieprzekraczalnych liniach zabudowy może być zrealizowany jeden budynek lub zintegrowany zespół budynków. W zagospodarowaniu terenu należy przewidzieć również odpowiednią ilość miejsc parkingowych oraz pasy zieleni.

Teren ten został już zakupiony przez inwestora, jednak nie zostały jeszcze ogłoszone żadne konkretne i pewne informacje. Pojawiły się natomiast pogłoski o wybudowaniu marketu „Leroy Merlin”. Usługi tego typu za marketem Kaufland zapewniałyby pewien ład i porządek bez zróżnicowanego przeznaczenia, jak ustala studium

market Kaufland i teren U (stan obecny)
market Kaufland i teren U (stan obecny)
market Kaufland od al. Powstańców Wlkp. (stan obecny)
market Kaufland od al. Powstańców Wlkp. (stan obecny)
stacja benzynowa przy markecie Kaufland (teren UHp zgodnie z planem z dnia 27.04.2004 r. )
stacja benzynowa przy markecie Kaufland (teren UHp zgodnie z planem z dnia 27.04.2004 r. )
teren U za marketem Kaufland, przeznaczony pod usługi (zgodnie z nowym planem z dnia 25.04.2006 r. )
teren U za marketem Kaufland, przeznaczony pod usługi (zgodnie z nowym planem z dnia 25.04.2006 r. )

Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z roku 2006 został sporządzony dla potrzeb własnych model 3d nałożony na MPZP z możliwym zagospodarowaniem terenu U wraz z istniejąca już zabudową. Poniżej znajduje się odnośnik do plików 2d (.jpg) wyeksportowanych z modelu:

< model >

Jednak jak wyglądać będzie zagospodarowanie w rzeczywistości pokaże czas. Należy cierpliwie oczekiwać, mając nadzieję, że inwestycje w tym rejonie zagwarantują ład przestrzenny oraz nie doprowadzą do lokalnych konfliktów zarówno na tle społecznym, jak i gospodarczym.

Paweł Szroeder (pszroeder@o2.pl)

źródło:
UCHWAŁA NR XX/243/04 RADY MIASTA PIŁY z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic: al. Powstańców Wlkp. – Łącznej.

UCHWAŁA NR XLIV/546/06 RADY MIASTA PIŁY z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły.

UCHWAŁA NR XLVIII/576/06 RADY MIASTA PIŁY z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie: al. Powstańców Wlkp. – Łącznej.