PASAŻ PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO.

Dla terenu wzdłuż Al. Wojska Polskiego, w pasie pomiędzy wieżowcami a ulicą, oznaczonego na rysunku jako teren usług komercyjnych UC3, plan zagospodarowania określa obowiązek usytuowania zespołu obiektów I kondygnacyjnych na podstawie kompleksowego projektu budowlanego spełniającego następujące warunki:

– zespół zabudowy, tworzący harmonijną całość zbudowań z obiektów kubaturowych, małej architektury i zieleni,
winien kształtować pierzejową obudowę Al. Wojska Polskiego,
– obsługa komunikacyjna, wyłącznie od strony istniejących przy budynkach mieszkalnych parkingów,
– obowiązek ukształtowania głównych ciągów usługowych wzdłuż Al. Wojska Polskiego,
– obowiązek wprowadzenia pasaży usługowych o minimalnej szerokości 2,5 m, łączących Al. Wojska Polskiego
z istniejącymi parkingami,
– zezwolenie na etapową realizację zespołu oraz dokonanie podziałów wewnętrznych określonych w projekcie
zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę,
– możliwość łączenia adaptowanych na usługi mieszkań w istniejących wieżowcach (M1 i M2) z projektowaną
zabudową usługową,

fragment planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły - Al. Wojska Polskiego i Budowlanych.
fragment planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły – Al. Wojska Polskiego i Budowlanych.

Na działce oznaczonej jako UC4, sąsiadującej z terenem szkoły, plan nakłada obowiązek usytuowania obiektu I kondygnacyjnego, przeznaczonego na usługi nie wymagające dostaw (takich, jak: gabinet lekarski, biuro podróży, firma ubezpieczeniowa, kancelaria prawnicza itp.).

Plan pozwala również na modernizacje stojących przy Al. Wojska Polskiego czterech wieżowców. Modernizacja musi obejmować rozwiązania dotyczace jego całości, zapewniające spójność formy i detalu  architektonicznego, jak również możliwość adaptacji na usługi mieszkań w parterze lub ich części i łączenia z projektowaną zabudową usługową na terenie UC3 i UC4.

IM000771.JPG

Istniejąca obsługa komunikacyjna z niezbędnym przekształceniem oraz wyodrębniona droga osiedlowa, będą tworzyć dojazd do projektowanego zespołu usług UC3.
Na terenie należącym do osiedla, oznaczonym na rysunku jako Z2 plan określa:

– zagospodarowanie zieleni urządzonej powiązanej z funkcją terenu mieszkaniowego z możliwością realizacji
urządzeń sportowych,
– prawo do sukcesywnej wycinki istniejącego drzewostanu topolowego pod warunkiem założenia nowego
drzewostanu o równej topolom masie ulistnienia,
– dozwolone jest przeznaczenie max.50% powierzchni terenu pod parking osiedlowy (samochody osobowe)
o obsłudze dojazdu przez teren M2 i UC2.

mw.pila

źródło:
Uchwała Nr LIV/558/02 RADY MIEJSKIEJ W PILE z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły – rejon Al. Niepodległości – Kujawskiej