REJON PILSKIEGO DWORCA.

Tereny oraz zabudowa sąsiadujące z pilskim dworcem PKP i PKS, pomimo możliwości jakie zapewnia obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, wciąż pozostają nieuporządkowane i niedoinwestowane.

Wkrótce rozpocznie się przebudowa ulicy Zygmunta Starego na wysokości dworca PKP, która wprowadzi pewne zmiany usprawniające komunikację w tym bardzo newralgicznym miejscu, i wpłynie tym samym na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów położonych w sąsiedztwie.
Warto przypomnieć, że ulica Zygmunta Starego wpisana jest w przebieg obwodnicy śródmiejskiej, a także o planach przekształceń terenów poprzemysłowych przy ul. Zakopiańskiej i lokalizacji hipermarketu w istniejącym obiekcie wielkopowierzchniowym. W  kwietniu 2006 r. miasto przyjęło uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który m.in. ma umożliwić lokalizację na tym terenie marketu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

fot1-planzakopianska
załącznik graficzny do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Zakopiańskiej

Tereny PKP są obszarem zamkniętym i nie posiadają planu zagospodarowania. Niemniej jednak coraz częściej mówi się o przejmowaniu dworców kolejowych przez samorządy gminne. Niewykluczone, że i w Pile, jeżeli będzie zainteresowanie ze strony miasta i biznesu, powstanie realna koncepcja zagospodarowania zbędnych nieruchomości PKP i stworzenia na pozyskanym terenie centrum komunikacyjno-usługowego.
Tymczasem, do opracowania projektu urbanistycznego dotyczącego przekształceń terenów kolejowych, zaproszono specjalistę w tej dziedzinie – dr Daniela Załuskiego i jego studentów z Politechniki Gdańskiej.

Na inwestycje wciąż czekają działki położone w rejonie dworca PKS, oraz wiaduktu drogowego. W 2001 roku Rada Miasta uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje nie tylko bezpośredni rejon dworców ale także tereny połozone przy wiadukcie oraz pomiędzy ul. 14-lutego a Al. Piastów.

fot2-dworcowy plan2001a
fragment miejscowego planu zagospodarowania

Dla terenu dworca PKS (na planie jako U1) plan ustala następujące zasady zagospodarowania:

1) obowiązek przebudowy i reorganizacji dworca autobusowego oraz budowy obiektów i urządzeń niezbędnych
do poprawnego funkcjonowania jak: wiaty przystankowe, miejsca postojowe autobusów itp.,

2) wskazanie do rozbiórki istniejących obiektów przy ul. 14-lutego, z wyłączeniem III kondygnacyjnego budynku
mieszkalnego oznaczonego na planie cyfrą „1”

IM000404.JPG

3) prawo do budowy obiektu wzdłuż ulicy 14-lutego i Zygmunta Starego, o wysokości min. III kondygnacji z
dachem płaskim, o charakterze usług komercyjnych, z uwzględnieniem funkcji obsługi pasażerów. Nowy
obiekt powinien przylegać do istniejącego (zachowywanego) budynku mieszkalnego, tworząc pierzeję
ulicy 14 Lutego i Zygmunta Starego. Budynek powinien charakteryzować się wysoką jakością formy i detalu
architektonicznego.

Niezabudowany teren położony pomiędzy wjazdem na plac dworca PKS od ul. 14-lutego, a budynkami mieszkalnymi, przeznaczono pod budownictwo usługowo-mieszkaniowe. Teren ten podzielono na dwie części – UM3 i UM4 i rozdzielono ulicą (K4) łączącą ul. 14-lutego z ul. Kwiatową.

 

IM000407.JPG

Na działce UM3 plan zagospodarowania zakłada obowiązek usytuowania budynku wielorodzinnego z dachem płaskim, o wysokości równej wysokości budynku nr 15 (widoczny na górnym zdjęciu po lewej stronie) przy ul. 14-Lutego i przylegającego do tego budynku.

Na terenie UM4 (zdjęcie poniżej) ustalono prawo do budowy jednego budynku usługowego z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. Budynek ten powinien posiadać wysokość IV kondygnacji z dachem płaskim oraz charakteryzować się wysoką jakością, formy i detalu architektonicznego.

IM000409.JPG

Nieco dalej, na działkach położonych przy ul. Kwiatowej (UM2 – zdjęcie poniżej), w sąsiedztwie wiaduktu drogowego nad torami, po dokonaniu rozbiórki istniejących budynków, możliwa będzie budowa nowego obiektu usługowo-mieszkaniowego. Plan nakłada obowiązek usytuowania w tym miejscu jednego budynku, o wysokości IV kondygnacji, tworzącego pierzeję ul. Kwiatowej. Powinien on posiadać jednorodną formę, wyróżnioną dominantą architektoniczną na zamknięciu osi kompozycyjnej, oraz dach w formie kształtującej piątą elewację, widoczną z wiaduktu.

IM000022.JPG

Na działkach położonych po drugiej stronie Al. Piastów (przy ul. Towarowej – UC1) zgodnie z planem mogą powstać obiekty usług komercyjnych. Nowe budynki muszą mieć wysokość III kondygnacji, oraz obowiązek zaakcentowania miejsc oznaczonych dominantą architektoniczną np. poprzez dodanie jednej kondygnacji.

fragment miejscowego planu zagospodarowania
fragment miejscowego planu zagospodarowania

mw.pila

źródło:
Uchwała Nr XLVIII/579/06 Rady Miasta Piły z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Zakopiańskiej.

UCHWAŁA Nr XLVI/474/01 RADY MIEJSKIEJ W PILE z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Piła – Śródmieście w rejonie ulic: 14 – Lutego, Zygmunta Starego – Towarowej – al. Piastów.