REWITALIZACJA TERENÓW DAWNEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ.

Likwidacja jednostek wojskowych w Pile, przeprowadzona w latach 1998 – 2002 w ramach restrukturyzacji i modernizacji Sił Zbrojnych RP, spowodowała powstanie w granicach miasta znacznych terenów powojskowych nie spełniających podstawowych funkcji społeczno – gospodarczych. Lotnisko wojskowe, poligon, strzelnice, tereny jednostki i Szkoły Oficerskiej. Wszystkie te zasoby mają zostać w niedalekiej przyszłości zaadaptowane do nowych potrzeb, zgodnie z przyjętym przez miasto w 2004 roku „Lokalnym programem rewitalizacji terenów powojskowych w Pile”.

Jednym z obszarów, na którym można już wyraźnie dostrzec zachodzące zmiany, jest rejon ul. Podchorążych – Bydgoskiej. Teren, który od 1948 roku należał do Oficerskiej Szkoły Samochodowej, zdegradowanej w latach
90-tych do statusu ośrodka szkolenia a następnie rozwiązanej, zaadaptowany został przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową oraz przeznaczony pod funkcje usługowo-mieszkaniowe. Od kilku miesięcy realizowany jest projekt przebudowy dawnych budynków pokoszarowych na bloki wielorodzinne Pilskiego TBSu. W przyszłości przewidziana jest realizacja nowych budynków, a także modernizacja terenów sportowych zlokalizowanych przy krytym basenie „Szuwarek”.

widok na zbiornik wodny i działki przy ul. Podchorążych
widok na zbiornik wodny i działki przy ul. Podchorążych

Bardzo atrakcyjnym terenem, który wciąż czeka na odpowiednie inwestycje są działki położone w sąsiedztwie, na terenach dawnej strzelnicy wojskowej i ogródków działkowych przy ul. Podchorążych, a także rejon zbiornika wodnego.
W 2004 roku przyjęty został plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, który jasno określa jaka zabudowa będzie mogła zostać na tym terenie zrealizowana.

fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kusocińskiego - Podchorążych
fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kusocińskiego – Podchorążych

Nowy plan zakłada m.in. możliwość wybudowania obiektów usługowych wzdłuż ul. Kossaka, odtworzenie kładki dla pieszych nad zbiornikiem wodnym i wykorzystanie jego walorów do celów rekreacyjnych, a także zabudowę działek przy ul. Podchorążych i pewne zmiany w rejonie istniejącego osiedla mieszkaniowego.

Teren wokół zbiornika wodnego, według planu przeznaczony został pod usługi związane z rekreacją (na planie oznaczono jako UT). Na obszarze tym wyodrębniono:

 1. teren wód otwartych, dla którego ustalono:
  – zakaz zmniejszania powierzchni zbiornika wodnego,
  – prawo do lokalizacji przy linii brzegowej, budowli i obiektów małej architektury związanych z rekreacją,
  – obowiązek odtworzenia kładki pieszej,
pozostałości po kładce dla pieszych
pozostałości po kładce dla pieszych
 1. teren zieleni urządzonej, dla którego ustalono:
  – zakaz zabudowy obiektami budowlanymi, z wyłączeniem umocnionych przejść pieszych oraz uzbrojenia terenu,
  – obowiązek kształtowania zieleni wysokiej wzdłuż ulic Kossaka i Kusocińskiego jako formy pierzei tych ulic,
 2. tereny urządzone o funkcji rekreacyjnej, z prawem do lokalizacji budowli i obiektów małej architektury związanej z rekreacją,
 3. teren przeznaczony do zabudowy budynkami, dla którego plan ustala:
  – prawo do usytuowania zespołu obiektów kubaturowych, związanych z wyznaczoną funkcją na obszarze
  ograniczonym, na rysunku, nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
  – wysokość obiektów – do III kondygnacji nadziemnych,
  -obowiązek zapewnienia niezbędnych miejsc parkingowych.

Wzdłuż ul. Kossaka działki przeznaczone zostały pod zabudowę obiektami usługowymi i domkami jednorodzinnymi z częścią usługową.
Na ternie oznaczonym na rysunku jako U2, istnieje możliwość realizacji obiektu z usługami o charakterze ogólnomiejskim lub obsługi ponadlokalnej, w szczególności usług związanych z zakwaterowaniem i rekreacją, kultury, sportu oraz handlu, z wyłączeniem handlu hurtowego i handlu paliwami oraz usług naprawczych (mechaniki pojazdowej, itp.). Na działce tej może powstać budynek lub zespół budynków tworzących pierzeję
ul. Kossaka o wysokości II kondygnacji nadziemnych. Wjazd na teren będzie mógł odbywać się tylko w oznaczonym na rysunku skrzyżowaniu z ul. Kossaka.

fragment miejscoqwego planu zagospodarowania - rejon ul. Kossaka i Podchorążych
fragment miejscoqwego planu zagospodarowania – rejon ul. Kossaka i Podchorążych

Na terenie UG, przeznaczonym pod usługi gastronomii, plan przewiduje możliwość usytuowania jednego budynku, o wysokości do III kondygnacji nadziemnych, z prawem do zlokalizowania mieszkania właściciela. Plan nakłada obowiązek zapewnienia nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 4 miejsca konsumpcyjne. Dostęp komunikacyjny do obiektu odbywał się będzie tylko z drogi pieszo-jednej (Kd), z ewentualnym dopuszczeniem wjazdu na prawy skręt z ul. Kadetów, poprzez wydzielony pas ruchu i wyjazdem na drogę pieszo-jezdną oraz zakazem zjazdów z ul. Kossaka.

Na terenie zabudowy jednorodzinnej i usług (na rysunku oznaczono jako MjU), plan ustala:
– zwartą zabudowę mieszkaniowo – usługową, z obowiązującym sytuowaniem budynków przy granicy,
– zróżnicowaną wysokość budynków: II i III kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe lub I i II
kondygnacje nadziemne z dachem stromym,
– jednakowy dla wszystkich budynków dach stromy, o nachyleniu połaci dachowych nie mniejszym niż 40o,
– wejścia do części usługowych budynków zlokalizowane w części usytuowanej dalej od linii rozgraniczającej
działkę,
– zróżnicowany poziom posadowienia parteru w budynkach, nie wyższy niż 0,5 m nad poziomem terenu,
– kalenica we wszystkich budynkach – równoległa do ul. Kossaka, jednakowa dla części budynków
lokalizowanych przy granicy, z zastosowaniem tej samej wysokości dla części budynków oznaczonych na
rysunku symbolem „a”.

Również na istniejącym osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kusocińskiego plan przewiduje pewne zmiany. Na ulicy Kusocińskiego, która zgodnie z zapisami studium zagospodarowania przestrzennego miasta Piły, ma zostać w przyszłości poszerzona do szerokości dwóch jezdni dwupasmowych, zlokalizowane zostaną przystanki autobusowe z możliwością budowy zadaszeń oraz obiektów sprzedaży biletów i prasy.
Do czasu realizacji drugiej jezdni możliwe jest użytkowanie istniejącego budynku usługowego (dawne przeszkole wojskowe) przy ul. Kusocińskiego.

budynek usługowy, pozostający do czasu realizacji drugiej jezdni ul. Kusocińskiego
budynek usługowy, pozostający do czasu realizacji drugiej jezdni ul. Kusocińskiego

Na terenie przy skrzyżowaniu ulic Kusocińskiego i Bydgoskiej, oznaczonym na rysunku jako Kp2, możliwa będzie realizacja parkingu wielopoziomowego, spełniającego następujące warunki:
– wysokość budynku – do IV kondygnacji nadziemnych,
– wymaganą ilość miejsc parkingowych nie mniej niż na 300,

Do czasu wybudowania parkingu wielpoziomowego zezwala się na tymczasowe zagospodarowania polegające na:
– zachowaniu istniejącego budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych,
– urządzeniu parkingu o ilości miejsc postojowych nie większej niż – 60, z możliwością lokalizacji parkingu
strzeżonego z ogrodzeniem i tymczasowym obiektem obsługi,

fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon istniejącego osiedla przy ul. Kusocińskiego i Bydgoskiej
fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon istniejącego osiedla przy ul. Kusocińskiego i Bydgoskiej

Na działce sąsiadującej, przy ul. Bydgoskiej (teren Mu1) istnieje możliwość przebudowy i rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych, a także wybudowanie jednego budynku o wysokości III kondygnacji nadziemnych z usługami w parterze, z obowiązkiem nawiązania do formy architektonicznej budynku kształtującego pierzeję ul. Bydgoskiej.

teren Mu1 przy ul. Bydgoskiej, na którym istnieje możliwość przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych, a także realizacja nowego budynku
teren Mu1 przy ul. Bydgoskiej, na którym istnieje możliwość przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych, a także realizacja nowego budynku

Możliwe będzie również powiększenie terenu garaży na osiedlu przy ul. Kusocińskiego. Plan określa prawo do uzupełnienia garaży do 20% w stosunku do ilości istniejącej i usytuowania miejsc parkingowych, z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 20 m od okien budynków przeznaczonych na pobyt ludzi.
Na działce sąsiadującej (na rysunku oznaczone jako U1) możliwa bedzie realizacja budynku usługowego z przeznaczeniem dla usług bytowych, handlu i gastronomii. Obiekt według planu musi spełniać następujące warunki:
– wysokość – I kondygnacja nadziemna i poziom posadowienia parteru nie wyżej niż 0,30 m od terenu,
– obowiązującą formę budynku, zgodną z linią rozgraniczającą teren (linia półkola),
– dojazd oraz dostęp pieszy poprzez wyodrębnienie z parkingu, z obowiązkiem opracowania jednego planu
zagospodarowania terenu stanowiącego załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę dla terenu U1 i Kp3,

Budynek znajdującego się na osiedlu przedszkola (teren usług edukacji UE) będzie mógł zostać rozbudowany w wielkości nieprzekraczającej 50% istniejącej powierzchni zabudowy. Plan określa również prawo do przebudowy i nadbudowy budynku do wysokości II kondygnacji nadziemnych, a także zmianę jego funkcji.

Przy ul. Bydgoskiej istniejący budynek handlowy może zostać przebudowany, rozbudowany i nadbudowany.  Wysokośc budynku może się zwiększyć do II kondygnacji nadziemnych.

budynek handlowy przy ul. Bydgoskiej, z prawem do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
budynek handlowy przy ul. Bydgoskiej, z prawem do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy

Oprócz tych wszystkich zmian, nowy plan przewiduje realizację nowych obiektów usług handlu i budynków mieszkalnych wielo- i jednorodzinnych przy ul. Podchorążych. Na terenach po dawnej strzelnicy wojskowej i ogródkach działkowych wyodrębniono działki o następujących funkcjach:

 1. usług handlu (UH2):- usytuowanie 1 lub 2 budynków usług handlu detalicznego, o łącznej powierzchni sprzedażowej nie większej niż
  2000 m2,
  – podział terenu na 1 lub 2 działki budowlane, zgodnie z oznaczeniem na rysunku,
  – maksymalną wysokość budynków – II kondygnacje nadziemne,
  – zapewnienie miejsc postojowych zlokalizowanych na wyznaczonym terenie oraz na terenie parkingu (Kp3), w
  ilości nie mniejszej niż 20 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej budynków, z możliwością przyjęcia do
  bilansu 50% ilości miejsc postojowych wyznaczonych w pasie drogowym ul. Kadetów,
  – powierzchnię zabudowy nie większą niż 70% powierzchni ograniczonej nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, z
  zagwarantowaniem miejsc postojowych, o których mowa w pkt d, przejść pieszych i wyodrębnionego dojazdu
  dla zaopatrzenia,
  – obowiązującą zasadę wjazdu i wyjazdu dla parkingu, oznaczoną graficznie na rysunku.

  Teren UH2, może być również przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wbudowanymi w parterze, z zachowaniem następujących warunków:

  – IV kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, wysokość budynków III
  – dach stromy, symetryczny, o nachyleniu połaci dachowych 35o , 45o,
  – kształtowanie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku, ze szczególnym uwzględnieniem pierzei  ul. Podchorążych oraz naroży zamykających kwartał wyznaczonej zabudowy,
  – obsługa komunikacyjna terenu z ulic dojazdowych, z zakazem zjazdów z ul. Podchorążych,
  – obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w ilości 1 msc/1 mieszkanie, z bilansowaniem miejsc postojowych wyznaczonych na terenie parkingu – Kp3.

fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon ul. Podchorążych
fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon ul. Podchorążych
 1. budownictwa wielorodzinnego:- teren Mw2 – wysokość budynków IV kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, z dachem stromym symetrycznym o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°

  – teren Mw3 – wysokość budynków III i IV kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, obowiązek obniżenia zabudowy do III kondygnacji nadziemnych w pierzei ul. Kadetów, z dachem stromym, symetrycznym o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°

  – teren Mw4 – wysokość budynków III kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, z dachem stromym, symetrycznym o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°. Na działce istnieje obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w ilości 1 msc/1 mieszkanie (wskazana realizacja garaży w części podziemnej lub nadziemnej budynków mieszkalnych). Kształtowanie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku, powinno odbywać się ze szczególnym uwzględnieniem pierzei ul. Podchorążych oraz naroży zamykających kwartał wyznaczonej zabudowy.

 2. zabudowy mieszkaniowej (M), o nie ustalonej ilości mieszkań w zabudowie mieszkalnej:- usytuowanie zabudowy zwartej o wysokości II kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,

  – dach stromy, o nachyleniu połaci dachowych jak w budynkach zlokalizowanych na terenie Mj4, z obowiązkiem zróżnicowania wysokości kalenicy,

  – forma architektoniczna budynku winna posiadać zróżnicowanie w planie i wysokości, z zachowaniem pionowego podziału elewacji oraz kształtowania naroża ul. Kadetów i drogi dojazdowej, z zachowaniem elementów architektonicznych i detalu jak w budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenach: Mj2 i Mj4.

 1. tereny zabudowy wielorodzinnej z usługami wbudowanymi w parterze (Mu2):- wysokość budynku III kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,

  – dach stromy symetryczny, o nachyleniu połaci dachowych 35o , 45o,

  – obsługę komunikacyjną tylko z ulicy dojazdowej, z zakazem zjazdów z ul. Podchorążych,

  – kształtowanie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku, ze szczególnym uwzględnieniem pierzei  ul. Podchorążych oraz naroży zamykających kwartał wyznaczonej zabudowy.

 1. tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego:- teren Mj1 – usytuowanie 3 lub 4 budynków w zabudowie szeregowej, o wysokości do III kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, dach stromy, symetryczny o nachyleniu połaci dachowych nie mniejszym niż 35°,

  – teren Mj2 – usytuowanie 2 lub 3 budynków w zabudowie zwartej, o wysokości do II kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, dach stromy symetryczny, o nachyleniu połaci dachowych nie mniejszym niż 35°, ze wskazaniem zróżnicowania wysokości kalenicy. W formie architektonicznej budynków należy wykonać zróżnicowanie w planie, podział pionowy elewacji oraz naroże kształtujące pierzeję ul. Kadetów i drogi pieszo-jezdnej,

  – teren Mj3 – usytuowanie jednego budynku wolno stojącego, o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych, dach stromy – wskazana forma dachu wielospadowego,

  – teren Mj4 – usytuowanie 2 lub 3 budynków w zabudowie zwartej, o wysokości II kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, dach stromy symetryczny, o nachyleniu połaci dachowych nie mniejszym niż 35o, z obowiązkiem zróżnicowania wysokości kalenicy. W formie architektonicznej budynków należy wykonać zróżnicowanie w planie i w wysokości, z zachowaniem podziału pionowego elewacji,

  – teren Mj5 – usytuowanie na każdej działce (dwie działki budowlane), jednego budynku wolno stojącego o wysokości II kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, dach stromy, o nachyleniu połaci dachowych jak w budynkach zlokalizowanych na terenie Mj4,

  – teren Mj6 – budynki bliźniacze, które mogą stanowić jeden budynek jednorodzinny (dopuszczalna jedna działka budowlana), pod warunkiem m.in. zachowania gabarytów budynku odpowiadających formie architektonicznej budynku bliźniaczego. Usytuowanie jednego budynku w zabudowie bliźniaczej (dwie działki budowlane) o wysokości II kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dach stromy symetryczny, o nachyleniu połaci dachowych nie mniejszym niż 35o,

  – teren Mj7 – usytuowanie na każdej działce jednego budynku wolno stojącego (dwie działki budowlane) o wysokości II kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, dach stromy dwu lub wielospadowy, o nachyleniu połaci dachowych nie mniejszym niż 35o.

mw.pila

źródło:
UCHWAŁA NR XXII/262/04 RADY MIASTA PIŁY z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kusocińskiego – Podchorążych.