SKŁAD MATERIAŁOWY W PILE

W przyszłym roku rozpocznie się w Pile inwestycja warta około 160 milionów złotych. Na terenie istniejącej Regionalnej Bazy Logistycznej przy Al. Powstańców Wlkp. (przed Centrum Strzelectwa „Tarcza”), zaplanowano budowe wielkopowierzchniowego, wielobranżowego składu materiałowego. Realizowany magazyn przeznaczony będzie do przechowywania i konserwacji mienia wojskowego. Inwestycja obejmuje również wykonanie infrastruktury towarzyszącej oraz modernizację wybranych elementów infrastruktury istniejącej.

IMG_5108

Zakończenie całej inwestycji planowane jest na kwiecień – czerwiec 2017 r. Jest to bardzo duża inwestycja w naszym mieście. Dla lepszego zobrazowania przedstawiamy poniżej zakres rzeczowy:

1. Budowa wielkopowierzchniowego magazynu wysokiego składowania
Obiekt dwukondygnacyjny o długości 198,80 m, szerokości 111,10 m i wysokości 14,07 m. Zajmować będzie 18 592,31 m2 powierzchni. Zaprojektowano jako obiekt o mieszanej konstrukcji i podzielony na moduły:
– moduł A – konstrukcja tradycyjna udoskonalona. Dach lekki stalowy, ściany żelbetowe, stropy żelbetowe prefabrykowane typu filigran, posadowienie na ławach żelbetowych,
– moduł B – konstrukcja szkieletowa, dach w konstrukcji stalowej – dźwigary stalowe oparte na żelbetowych słupach utwierdzonych w fundamencie,
– moduł C – główny magazyn – konstrukcja dachu stalowa – kratownice oparte na podciągach stalowych mocowanych do żelbetowych słupów. Słupy utwierdzone w stopach żelbetowych. Ściany żelbetowe do wysokości 5,0 m, powyżej płyty warstwowe,
– moduł D – Stropodach ciężki typu filigran, oparty na stalowych podciągach opartych na słupach żelbetowych. Fundamenty punktowe w postaci stóp fundamentowych,
– moduł E – stanowi przybudówkę do modułów C i D. Dach lekki, konstrukcja dachowa stalowa w postaci dźwigarów opartych na słupach żelbetowych utwierdzonych w stopach żelbetowych.

magazyn_wojskowy

schemat ilustrujący podział budynku wielkopowierzchniowego magazynu składowania na poszczególne moduły – źródło: materiały przetargowe Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu

2. Budowa budynku punktu kontrolnego terenu technicznego
Budowla o o konstrukcji tradycyjnej udoskonalonej – żelbetowy prefabrykowany stropodach, ściany murowane, fundamenty pasmowe żelbetowe.
Obiekt przeznaczony będzie do pracy jednocześnie dwóch osób. Obiekt o powierzchni zabudowy 73,95 m2

3. Przebudowa budynku wartowni
Przebudowa istniejącego budynku wartowni, który został wybudowany w latach 80 ubiegłego wieku na potrzeby strażnicy ppoż. W ramach modernizacji przebudowie ulegnie w szczególności część socjalna oraz przystosowanie pomieszczenia garażowego do specjalistycznych wymogów (LCN).

4. Budowa budynek węzła cieplnego i pompowni ppoż.
Zaprojektowany jako obiekt o konstrukcji tradycyjnej udoskonalonej – lekki dach stalowy z przykryciem z blachy trapezowej, ściany murowane, fundamenty pasmowe żelbetowe. Obiekt będzie łączył w jednej kubaturze dwie funkcje: węzła cieplnego i pompowni ppoż. Powierzchnia zabudowy nowego obiektu wynosić będzie 272,93 m2 (długość 12,44 m, szerokość 21,96 m, wysokość budynku 4,37 m).

5. Naziemny zbiornik ppoż.
Zbiornik naziemny na wodę do celów pożarowych stanowiących zabezpieczenie minimalnej ilości wody wymaganej do gaszenia pożaru z instalacji tryskaczowej, hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej. Zbiornik będzie zabezpieczał ilość wody do gaszenia pożaru magazynu wielkopowierzchniowego oraz pozostałej części składu. Zbiornik wykonany zostanie w konstrukcji stalowej, zamkniętej. Pojemność zbiornika to około 1500m3.

6. Budynek stacji transformatorowej wraz z agregatem prądotwórczym.
Obiekt składający się z 3 żelbetowych prefabrykowanych parterowych budynków posadowionych na wspólnej płycie żelbetowej. Powierzchnia zabudowy: 65,67 m2.

7. Wiata garażowa.
Budynek o konstrukcji lekkiej stalowej obliczony jako wiata z trzema ścianami z płyt warstwowych. Obiekt przeznaczony dla garażowania dwóch podnośników widłowych.

8. Wiata na palety i pojemniki siatkowe.
Budynek o konstrukcji lekkiej stalowej obliczony jako wiata z trzema ścianami z płyt warstwowych. Obiekt pełnić będzie funkcję magazynu na palety i pojemniki siatkowe. W elewacji frontowej wiaty przewidziano dwie bramy o świetle przejazdu: 5 m szerokości i 4,3 m wysokości każda.

9. Kontenerowa stacja paliw obejmuje posadowienie typowego systemowego kontenera stacji paliwowej KSP-20/MON.
Przedmiotowy obiekt jest elementem gotowym, zaprojektowanym na bazie standardowego kontenera stalowego 40” 1AAA o wymiarach 243 x 1219 cm i wysokości 290 cm. Wykonawca inwestycji będzie musiał wykonać żelbetową płytę fundamentową a także zapewnić transport kontenera z m. Dolaszewo (odległość ok. 10km) i montaż wraz z wykonaniem instalacji i litrażowaniem.

10. Kontenerowy magazyn na materiały mps.
Zestaw trzech systemowych kontenerów posadowionych na wspólnej żelbetowej płycie fundamentowej. Przeznaczony będzie do przechowywania środków eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania ruchu kołowego związanego z funkcjonowaniem magazynu.

11. Miejsce gromadzenia odpadów stałych.
Wygrodzone miejsce o wymiarach 6 x 3 m przeznaczone do gromadzenia odpadów stałych w kontenerach z zamkniętymi otworami wrzutowymi. Konstrukcja murowana (funkcja wiaty) z przykryciem blachą trapezową. Przewiduje się wydzielenie panelem kratowym fragmentu z przestrzeni obiektu na odpady z procesu konserwacji.

12. Plac kontenerowy z rampą
Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 28 cm na podbudowie z betonu C8/10 grubości 25 cm. Płaszczyzna służyć będzie do magazynowania ok. 100 kontenerów 20 – stopowych oraz ok. 20 kontenerów hakowych

13. Modernizacja ogrodzenia kompleksu
Teren techniczny zostanie ogrodzony obwodnicą zgodnie wymogami o ochronie obiektów wojskowych. Pozostała część kompleksu ogrodzona zostanie ogrodzeniem jednorzędowym. Zamówieniu podlega również wykonanie ogrodzenia wewnętrznego. Istniejące ogrodzenie zastąpione zostanie ogrodzeniem panelowym Wysokość paneli: 2,0 m od poziomu podłoża, całkowita wysokość ogrodzenia: 2,4 m. Łączna długość ogrodzenia wynosi 4 300 m. W przedmiotowym ogrodzeniu montowane będą bramy główne, pożarowe i wewnętrzne oraz furtki i bramki obrotowe.

14. Modernizacja kanalizacji deszczowej
W ramach zadania zostanie zmodernizowana istniejąca kanalizacja deszczowa pozwalająca odebrać wody opadowe z istniejących i projektowanych nawierzchni utwardzonych i dachów. Wody opadowe w części odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji deszczowej, pozostała część do gruntu poprzez zastosowanie skrzynek rozsączających.

15. Modernizacja układu komunikacyjnego kompleksu
Zakres robót obejmować będzie wykonanie przebudowy istniejących nawierzchni drogowych i placów manewrowych o powierzchni ok. 1,80 ha. Zakres obejmuje rozbiórkę istniejących nawierzchni w wykonanie nowej z betonowej kostki brukowej.

16. Wykonanie układu komunikacyjnego.
W ramach realizacji zadania wykonany zostanie układ komunikacyjny dróg i placów manewrowych o powierzchni ok. 3,50 ha w tym ok. 0,57 ha chodników.
Konstrukcja dróg zróżnicowana: betonowa kostka brukowej oraz nawierzchnie betonowe C35/45.

17. Częściowa rozbiórka z modernizacją istniejącego budynku kotłowni
Inwestor przewiduje częściową rozbiórkę istniejącego budynku kotłowni pozostawiając część, aktualnie pełniącą funkcję węzła cieplnego. W związku z tym konieczna będzie przebudowa układu instalacji wodnych i sanitarnych oraz elektrycznej i wentylacji.

18. Prace rozbiórkowe
Wiaty o konstrukcji żelbetowej – 4 szt,
Rampa przeładunkowa z placem – 1 kpl.
Podziemny zbiornik ppoż. – 1 kpl.
Wieżyczka strażnicza, rampa najazdowa

W ramach prowadzonych robót budowlanych dokonana również będzie wycinka drzew w ilości ok. 1200 szt. o obwodzie na wys. 1,30 m od 15 cm do 292 cm oraz krzewów z powierzchni ok. 650 m2. W ramach rekompensaty Inwestor dokona nasadzeń za część wyciętych drzew w ilości nie mniejszej niż:
– 400 szt. gatunków liściastych (do wyboru: lipa drobnolistna, klon jawor, jarząb pospolity) o obwodzie pnia 8 do 10 cm mierzony na wysokości 1 m.
– 800 szt. gatunków liściastych (grab pospolity, buk pospolity) o wysokości pow. 50 cm
– 600 szt. innych drzew gatunków liściastych o wysokości ok. 50 cm
– 600 szt. krzewów gatunków liściastych (nasadzenia w formie żywopłotu).

mw.pila
31.12.2015 r.

źródło:
– materiały przetargowe Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu – http://wzipoznan.wp.mil.pl/pl/47.html