SKRZYŻOWANIE ULICY KOLBE I BUDOWLANYCH.

Przy skrzyżowaniu ulic Budowlanych i Kolbego, dla istniejącego zespołu budynków usługowych, plan zagospodarowania przewiduje jego rozbudowę i uzupełnienie o jeden obiekt kubaturowy. Określone są następujące wymogi:

a) obowiązek zachowania ukształtowanego ciągu handlowo-usługowego,
b) obowiązek zachowania obsługi dostawczej zgodnie z oznaczeniem na rysunku,
c) prawo uzupełnienia istniejącego zespołu o jeden obiekt kubaturowy i rozbudowę wyznaczoną na rysunku liniami podziału wewnętrznego oraz linią rozgraniczającą, z zachowaniem następujących warunków:

– wysokość, z wyłączeniem partii wejściowych, identyczna z istniejącymi obiektami zespołu; 2 kondygnacje bez podpiwniczenia,
– forma architektoniczna, rodzaj materiałów wykończeniowych w ścisłej kontynuacji formy istniejącego zespołu,
– rozważyć możliwość likwidacji istniejącego otworu okiennego w parterze szczytowej ściany budynku mieszkalnego przy ul. Ogińskiego 9 lub możliwość adaptacji mieszkania ewentualnie jego części na funkcję usług,
– uwzględnić możliwość wbudowania (odtworzenia), w parterze planowanego obiektu kompleksu komórek lokatorskich dla budynku mieszkalnego przy ul. Ogińskiego 9.

fragment planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły - rejon ul. Budowlanych, Ogińskiego, Kolbego i Kujawskiej.
fragment planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły – rejon ul. Budowlanych, Ogińskiego, Kolbego i Kujawskiej.

Dla terenu leżącego przy skrzyżowaniu ul. Kolbego i Wodnej, oznaczonego na rysunku jako M6, plan zakłada  usytuowanie nowego obiektu z uwzględnieniem następujących warunków:

 1. a) obiekt winien wyróżniać się wysokimi walorami architektonicznymi, dobrą jakością i estetyką materiałów wykończeniowych,
  b) obiekt powiązać kompozycyjnie z istniejącą i projektowaną zabudową,
  c) należy wprowadzić akcent architektoniczny na zamknięciu osi ul. Budowlanych,
  d) wysokość obiektu minimum III kondygnacje i nie wyższy od istniejącej kamienicy przy ul. o. M. Kolbego 7,
  e) wykorzystać walor zieleni urządzonej, zalecane połączenie projektowanego obiektu i istniejącego zespołu
  usługowego „ramą widokową” akcentującą wgląd do wnętrza urbanistycznego,

IM000764.JPG

Do czasu realizacji obiektu docelowego dozwolona jest lokalizacja parterowych obiektów tymczasowych z uwzględnieniem następujących warunków:

 1. a) opracowanie projektu zagospodarowania terenu, stanowiącego załącznik do decyzji o pozwoleniu na
  budowę, obejmującego:

– skorygowany przebieg ciągu ulic Budowlanych – o. M. Kolbego oraz skrzyżowania z ul. Piekarską z usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,
– nawierzchnie utwardzone (rozbieralne np. Kostka betonowa), elementy małej architektury oraz zieleń urządzoną,

 1. b) łączna powierzchnia użytkowa obiektów nie większa niż 20% powierzchni obszaru wyznaczonego nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
  c) obowiązuje jednakowa forma architektoniczna obiektów, wysokość maksymalna – 3,0 m.

mw.pila

źródło:
Uchwała Nr LIV/558/02 RADY MIEJSKIEJ W PILE z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły – rejon Al. Niepodległości – Kujawskiej.