TEREN BYŁEGO LOTNISKA WOJSKOWEGO.

Nowy odcinek obwodnicy śródmiejskiej, łączący ul. Mickiewicza z Al. Niepodległości bez wątpienia usprawni komunikację w naszym mieście. Podstawową jednak funkcją przypisywaną nowej drodze, jest odpowiednia obsługa komunikacyjna rozległych terenów byłego lotniska wojskowego, co przyczynić się ma do ich społeczno-gospodarczego ożywienia.

Położone w zachodniej części miasta tereny byłego lotniska zajmują łącznie powierzchnię 436,5 ha co stanowi 2/3 wszystkich powojskowych terenów. Po likwidacji jednostki lotniczej, przestały spełniać swoje podstawowe zadanie, związane z funkcjonowaniem lotniska. Aby przeciwdziałać ich marginalizacji i stopniowej dewastacji opustoszałych obiektów kubaturowych, objęte zostały Lokalnym programem rewitalizacji, który wskazuje działania i środki pozwalające na poprawę jakości ich zagospodarowania jak również aktywizacji społeczno-gospodarczej. Zgodnie z zapisami programu a także Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły, tereny te zostały przeznaczone do przekształceń na cele usługowo-produkcyjne oraz funkcje ponadlokalne. Wśród funkcji o charakterze ponadlokalnym przewidziano możliwość zlokalizowania centrum logistycznego a także wybudowanie Kolegium Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

W roku 2005 ogłoszony został konkurs na opracowanie projektu architektonicznego pilskiego kolegium, który zaplanowano w rejonie tzw. „Zakopanego”, czyli budynków dawnego sztabu i internatu przy ul. Kołobrzeskiej. Konkurs wygrała Pracownia Architektoniczna 1997 z Poznania, która najlepiej wykorzystała tą przestrzeń i zaproponowała bardzo dobrze wpisujący się w otaczający teren kampus uniwersytecki

Koncepcja architektoniczna kampusu uniwersyteckiego w Pile Pracowni Architektonicznej 1997 z Poznania
Koncepcja architektoniczna kampusu uniwersyteckiego w Pile Pracowni Architektonicznej 1997 z Poznania

Na trzynastu hektarach zaprojektowano obiekt dydaktyczny, dwa domy studenckie na 230 miejsc każdy, salę sportową, a także adaptację  istniejącej stołówki. Główny gmach Kolegium, który powstanie w miejscu wyburzonego jesienią ubiegłego roku budynku dowództwa koszar, ma być jednym z bardziej atrakcyjnych budynków, nie tylko w Pile, ale i Wielkopolsce.

fot2-UAM_PILA-PROJEKT_04

główny gmach kolegium - wizualizacje autorstwa Pracowni Architektonicznej 1997 z Poznania
główny gmach kolegium – wizualizacje autorstwa Pracowni Architektonicznej 1997 z Poznania

Całość zadania inwestycyjnego została podzielona na trzy etapy: budowa obiektu dydaktycznego, budowa dwóch akademików i adaptacja istniejącej stołówki oraz budowa sali sportowej. Koniec pierwszego etapu – budowę głównego gmachu kolegium przewidziano w 2010 roku.

stołówka i akademiki - wizualizacje autorstwa Pracowni Architektonicznej 1997 z Poznania
stołówka i akademiki – wizualizacje autorstwa Pracowni Architektonicznej 1997 z Poznania

Lokalizacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wypełnia cel publiczny w zakresie państwowego szkolnictwa wyższego na terenie miasta. Wybudowanie kampusu uniwersyteckiego w rejonie ul. Kołobrzeskiej wpłynie z pewnością pozytywnie na tempo procesów przekształceniowych terenów byłego lotniska. Funkcjonowanie Uniwersytetu przyciągnie szereg usług towarzyszących a zatem spodziewać się można nowych inwestycji, wykorzystujących atrakcyjną lokalizację a także istniejące, ciekawe architektonicznie, obiekty pokoszarowe.

fot5-UAM_PILA-PROJEKT_02

elewacje budynku głównego kolegium oraz sali sportowej - wizualizacje autorstwa Pracowni Architektonicznej 1997 z Poznania
elewacje budynku głównego kolegium oraz sali sportowej – wizualizacje autorstwa Pracowni Architektonicznej 1997 z Poznania

fot7-UAM_PILA-PROJEKT_11

elewacje akademików oraz stołówki - wizualizacje autorstwa Pracowni Architektonicznej 1997 z Poznania
elewacje akademików oraz stołówki – wizualizacje autorstwa Pracowni Architektonicznej 1997 z Poznania

We wrześniu 2006 r. miasto uchwaliło miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu lotniska, który uwzględnił koncepcję architektoniczną przyszłego uniwersytetu, przebieg nowego odcinka obwodnicy śrómiejskiej, i który wyznaczył nowe tereny inwestycyjne w na tym obszarze. Generalnie plan zagospodarowania podzielił teren na trzy zasadnicze jednostki strukturalne.

Pierwsza, obejmuje zabudowę usługową (wyróżniona liczbą 01), w której z powodzeniem funkcjonują różne firmy usługowe zlokalizowane w obiektach powojskowych przy bramie wjazdowej, oraz wzdłuż ul. Lotniczej. Na tym obszarze plan zagospodarowania zachowuje istniejące funkcje oraz pozwala na rozbudowę, przebudowę istniejących oraz budowę nowych obiektów.
Plan zakłada również możliwość wprowadzenia na teren lotniska funkcji mieszkaniowej. Znajdujący się przy bramie głównej, obiekt dawnego internatu, będzie mógł zostać adaptowany do celów zamieszkania zbiorowego (internat, hotel), lub mieszkalnictwa wielorodzinnego. W jego sąsiedztwie będzie mógł powstać nowy budynek pełniący podobne funkcje.

fot9-lotnisko-plan

Druga jednostka strukturalna (02), położona w północnej części obszaru, przeznaczona została głównie pod funkcje edukacyjne, związane z Uniwersytetem a także usługi towarzyszące. Na terenie 02UE1 przewidziano loalizację kampusu uniwersyteckiego, w formie zgodnej z  koncepcją architektoniczną wyłonioną na podstawie konkursu.

Niezabudowany teren sąsiedni – 02UE2 będzie mógł zostać przeznaczony na cele usług konsumpcyjnych lub usług związanych z edukacją i mógł stanowić integralną część nieruchomości kolegium (02UE1). Projektowana zabudowa powinna nawiązywać w zakresie gabarytów obiektów i powierzchni zabudowy działki do warunków ustalonych dla zabudowy Uniwersytetu (02UE1).

fot10-lotnisko-plan2
Na cele usług związanych z edukacją przewidziano również niezabudowany teren 02UE3, dla którego ustalono następujące warunki:
a) zachowanie zwartych zadrzewień, w szczególności starodrzewu,
b) wysokość budynków nieprzekraczająca IV kondygnacji nadziemnych, zgodnych z wymaganiami technicznymi wynikającymi z funkcji
obiektu,
c) kształtowanie zabudowy z uwzględnieniem oznaczonych miejsc ważnych dla kompozycji przestrzennej,
d) realizacja zabudowy łącznie z zagospodarowaniem terenu ZP/UE – na podstawie konkursu architektonicznego, zgodnie z przepisami
odnoszącymi się do twórczych prac projektowych.

Pod funkcje usługowe w rejonie kampusu uniwersyteckiego, przeznaczono działki oznaczone na planie jako teren 02U1oraz 02U2. Na zabudowanej działce 02U2 możliwa będzie rozbiórka, przebudowa lub rozbudowa obiektu. Na każdej z nich obowiązuje sytuowanie maksymalnie dwóch budynków, o wysokości zabudowy do II kondygnacji nadziemnych, maksymalnie do 10m.

Budynki pokoszarowe położone przy ul. Kołobrzeskiej, położone na terenie 02U3, charakteryzujące się ciekawą architekturą, przeznaczono na cele usługowe oraz funkcje zamieszkania zbiorowego, hotelarstwa i administracji. Zgodnie z zapisami planu, muszą one zostać zachowane, przy czym możliwa będzie ich przebudowa (z zakazem nadbudowy). Na tym terenie wybudować będzie można maksymalnie dwa nowe budynki, których wysokość będzie musiała wynosić od II do III kondygnacji nadziemnych, z dachem stromym symetrycznym o nachyleniu zbliżonym, z tolerancją ± 5°, do dachu budynku pokoszarowego.

budynki pokoszarowe na terenie lotniska położone w rejonie tzw. "Zakopanego" przy ul. Kołobrzeskiej
budynki pokoszarowe na terenie lotniska położone w rejonie tzw. „Zakopanego” przy ul. Kołobrzeskiej

Trzecia jednostka strukturalna wyodrębniona w planie, którą stanowią tereny położone w pobliżu skrzyżowania obwodnicy z Al. Wojska Polskiego, przeznaczona została pod funkcje o znaczeniu ponadlokalnym. Realizacja zabudowy w tej jednostce stukturalnej uzależniona jest od wybudowania dróg wewnętrznych oraz inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne gminy.

Na terenie 03P1, częściowo zabudowanym, możliwa będzie realizacja centrum logistyki lub obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Zgodnie z zapisami planu istniejąca zabudowa zostanie rozebrana, a wysokość nowej zabudowy będzie musiał być nie wyższa niż 15m.
Działkę sąsiadującą 03TL przeznaczono na cele terminalu lotniczego. Nowe obiekty terminalu będą musiały być związane z wyznaczoną funkcją oraz posiadać wysokość nie wyższą niż 15m.

fot12-lotnisko-plan1

mw.pila

źródło:
1. Uchwała nr LII/629/06 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Piły w rejonie al. Wojska Polskiego, ul. Lotniczej i ul. Chopina.
2. Koncepcja architektoniczna kolegium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pile – autorstwa Pracowni Architektonicznej 1997 z Poznania.