TEREN DAWNEGO WOSSu

Najciekawszym obecnie terenem w Pile, na którym możemy obserwować znaczne ruchy inwestycyjne oraz zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, jest teren dawnej Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej położony przy ul. Podchorążych. Na tym dość rozległym obszarze, odizolowanym przez wiele lat od miasta, a po likwidacji jednostki wojskowej ulegającym stopniowej degradacji, z powodzeniem realizowany jest program rewitalizacji, który poprzez adaptacje budynków powojskowych do nowych funkcji, przyczynić ma się do jego rozwoju.
To tutaj ulokowano Państwową Wyższą Szkołe Zawodową, która w imponującym tempie rozbudowuje swoją bazę dydaktyczną. To tutaj, w miejscu dawnego basenu Szuwarek, wkrótce ma powstać Aquapark. To również tutaj, na terenach położonych bliżej
ul. Bydgoskiej, powstaje nowoczesne, duże osiedle mieszkaniowe pilskiego TBSu.

Nie wszyscy mieszkańcy naszego miasta kojarzą to miejsce z takimi nowymi ulicami jak: gen. Władysława Andersa,
ppłk. Aleksandra Kity, płk. Michała Zioły, Ofiar Katynia, Zesłańców Sybiru, Rodła. Nowe ulice powiązane zostaną z podstawowym układem drogowym miasta, poprzez planowane skrzyżowania z ulicami zbiorczymi (ul. Podchorążych i ul. Kossaka).

Modernizacja układu komunikacyjnego w tym rejonie będzie obejmować:
– poszerzenie pasa drogi zbiorczej (KD-Z – fragment ul. Podchorążych) w obrębie skrzyżowania z drogą główną (ul. Bydgoska),
przeznaczone w szczególności dla zatoki autobusowej, usytuowanej przy pasie prawego zjazdu z ul. Bydgoskiej;

fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Podchorążych i Bydgoskiej
fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Podchorążych i Bydgoskiej

– budowę wyznaczonych skrzyżowań dróg zbiorczych (ul. Podchorążych i ul. Kossaka) z drogami dojazdowymi

układu komunikacyjnego w obszarze planu;

– budowę zaprojektowanych odcinków dróg dojazdowych (część ulic: Zesłańców Sybiru, Rodła, Ofiar Katynia,

płk. Michała Zioły, ppłk. Aleksandra Kity i gen. Władysława Andersa);
– budowę parkingów (Kp)  w obszarze zabudowy mieszkaniowej MW3, MW4 i MW2;
– budowę wydzielonych przejść pieszych (Kx).

W 2006 r. Rada Miasta uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego, który wyodrębnił na tym terenie cztery zasadnicze funkcje:
– edukacji – tereny PWSZ,
– sportowe – położone przy ul. Kossaka i basenie Szuwarek,
– usługowe – tereny pomiędzy PWSZ a terenami sportowymi,
– mieszkaniowe – bloki wielorodzinne przy ul. Bydgoskiej i Podchorążych.

W południowej części tego obszaru, w rejonie ulic Bydgoskiej i Podchorążych, pilski TBS realizuje obecnie jeden z większych projektów inwestycyjnych. Projekt ten dotyczy adaptacji siedmiu budynków pokoszarowych na budynki mieszkalne o łącznej ilości 306 mieszkań. Trzy pierwsze bloki zostały oddane do użytku w roku ubiegłym. Obecnie trwaja prace budowlane na czterech budynkach usytuowanych wzdłuż ul. Bydgoskiej.

adaptowane budynki powojskowe przy ul. Bydgoskiej
adaptowane budynki powojskowe przy ul. Bydgoskiej

Po zakończeniu tych prac, kolejne inwestycje TBSu realizowane będą na dawnym placu alarmowym. To tutaj wydzielono teren pod nowe budownictwo, które kształtować ma wspólną, harmonijną formę architektoniczną dla całego zespołu zabudowy. Plan zagospodarowania dopuszcza w tym miejscu (na planie oznaczono jako MW2, MW3 i MW4) wybudowanie obiektów o wysokości – III i IV kondygnacji, w tym poddasze użytkowe lub II i III kondygnacji z dachem stromym. Dachy dla projektowanych budynków mają być strome, o symetrycznym układzie połaci dachowych i nachyleniu nie mniejszym niż 35º, równym dla wszystkich budynków.

Funkcje uzupełniające osiedla, takie jak usługi ochrony zdrowia (z wyłączeniem szpitali), usługi związane z edukacją, usługi opieki socjalnej, administrację, gastronomię, zgodnie z planem znajdować się będą m.in. w dawnym budynku „Centrum pracy twórczej” – teren usług kultury (UK) .

budynek dawnego "Centrum pracy twórczej" przeznaczony wg planu na funkcje usługowe
budynek dawnego „Centrum pracy twórczej” przeznaczony wg planu na funkcje usługowe

Również w budynku dawnego archiwum (teren oznaczony na rysunku AU1), który zgodnie z planem zagospodarowania będzie mógł zostać przebudowany, rozbudowany, nadbudowany lub całkowicie rozebrany, a na jego miejscu wybudowany nowy obiekt, znaleźć się będą mogły usługi konsumpcyjne oraz biura. Plan dla tego terenu określa warunki zabudowy w sposób następujący:
– sytuowanie maksymalnie dwóch budynków na obszarze ograniczonym, na rysunku, liniami zabudowy,
– maksymalną powierzchnię zabudowy działki – 35%,
– wysokość budynków – do III kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe lub II kondygnacji nadziemnych z dachem
stromym,
– dach stromy o symetrycznym układzie połaci dachowych i nachyleniu nie mniejszym niż 30º,

W budynku położonym przy placu alarmowym (na terenie UM2), przewidziano funkcje usługowe (z wyłączeniem handlu), mieszkaniową wielorodzinną, zamieszkania zbiorowego lub administracji. Budynek ten, objęty ochroną konserwatorską, nie będzie mógł zmienić formy architektonicznej. Możliwa będzie przebudowa, rozbudowa i nadbudowa tylko budynku parterowego, znajdującego się na zapleczu. Będzie on mógł zostać rozbudowany do wysokości II kondygnacji nadziemnych z dachem stromym lub III kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Kąt nachylenia połaci dachowych po rozbudowie będzie musiał być zbliżony, z tolerancją ±5º, do dachu budynku objętego ochroną konserwatorską.

budynek przy placu alarmowym (teren UM2)

Równolegle do prac adaptacyjnych, prowadzone są na osiedlu prace mające na celu uporządkowanie terenów zielonych. Na terenie przy skrzyżowaniu ul. Bydgoskiej z ul. Podchorążych (ZP1) powstają obiekty małej architektury, wycinane oraz nasadzane są drzewa. Według planu zagospodarowania, dopuszcza się w tym miejscu usytuowanie miejsc postojowych.

Na terenie istniejącej zabudowy (UM 1), położonym w sąsiedztwie Szkoły Salezjańskiej, plan zagospodarowania ustala następujące warunki zabudowy:
– zachowanie istniejącego budynku o wysokości II kondygnacji nadziemnych, dach stromy z możliwością przebudowy i rozbudowy
– na obszarze ograniczonym liniami zabudowy, nadbudowy do wysokości III kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze
użytkowe o nachyleniu połaci dachowych nie mniejszym niż 30 º,
– zachowanie istniejących garaży o wysokości I kondygnacji nadziemnej z możliwością przebudowy i rozbudowy,
– sytuowanie maksymalnie dwóch budynków o funkcji usługowej, z wyłączeniem handlu lub funkcji mieszkaniowej
wielorodzinnej oraz zamieszkania zbiorowego lub administracji,
– obowiązek kształtowania wspólnej harmonijnej formy architektonicznej dla zespołu zabudowy – z zachowaniem określonych na
rysunku ustaleń dotyczących kompozycji przestrzennej,
– warunki zabudowy dla nowego budynku wg następujących ustaleń: wysokość – II kondygnacje nadziemne, z dachem stromym
lub III kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe; dach stromy, symetryczny o nachyleniu nie mniejszym niż 30º.

fragment planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Podchorążych i Bydgoskiej - teren osiedla pilskiego TBSu
fragment planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Podchorążych i Bydgoskiej – teren osiedla pilskiego TBSu

Drugą ważną funkcję, jaką możemy wyróżnić na tym rewitalizowanym obszarze, pełnią tereny związane z edukacją (oznaczone na planie jako UE). Są to przede wszystkim reprezentacyjne budynki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej znajdujące się przy bramie głównej, a także miejsca przeznaczone pod przyszłe inwestycje uczelni.
Niedawno oddana została do użytku Biblioteka Główna PWSZ, która ulokowała się w jednym z budynków przy placu głównym. Na jej stworzenie pilska uczelnia uzyskała dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Obecnie budowana jest nowa sala gimnastyczna pilskiej uczelni, a także realizowana jest inwestycja polegająca na przebudowie istniejącego budynku pokoszarowego na cele Centrum Zaawansowanych Technologii Elektroniczno-Informatycznych wraz z zapewnieniem pełnej obsługi w infrastrukturę.

fragment planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Podchorążych i Bydgoskiej - tereny PWSZ
fragment planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Podchorążych i Bydgoskiej – tereny PWSZ

Dla obszaru UE1 plan zagospodarowania ustala zachowanie istniejącej zabudowy, z zakazem zmiany układu tworzącego dwa kwartały, a także z zakazem rozbudowy i nadbudowy oraz zmiany formy architektonicznej budynków objętych ochroną konserwatorską – czterech budynków przy placu głównym.

widok na plac główny oraz budynek biblioteki
widok na plac główny oraz budynek biblioteki

Pozostałe budynki mogą zostać rozbudowane, przebudowane lub nadbudowane, przy dostosowaniu ich architektury do  budynków głównych uczelni (objętych ochroną konserwatorską). Wysokość budynków po przebudowie będzie musiała wynosić do III kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lub do dwóch kondygnacji nadziemnych z dachem stromym. Dach o  symetrycznym układzie połaci dachowych i nachyleniu nie mniejszym niż 35º.

przebudowa istniejącego budynku pokoszarowego na cele Centrum Zaawansowanych Technologii Elektroniczno-Informatycznych
przebudowa istniejącego budynku pokoszarowego na cele Centrum Zaawansowanych Technologii Elektroniczno-Informatycznych

Na potrzeby dalszej rozbudowy uczelni przygotowano teren UE2, dla którego plan ustala następujące warunki zabudowy:
1. zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością zabudowy, rozbudowy i nadbudowy,
2. sytuowanie maksymalnie trzech zespołów zabudowy, stanowiących infrastrukturę edukacyjną uczelni (teren UE1), na obszarze
ograniczonym na rysunku liniami zabudowy,
3. wysokość dachu budynków nowych i po przebudowie – do III kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lub do
dwóch kondygnacji nadziemnych z dachem stromym. Dach o symetrycznym układzie połaci dachowych i nachyleniu nie
mniejszym niż 35º.

Tereny sportowe dawnej uczelni wojskowej, zlokalizowane w północnej części opisywanego obszaru, zgodnie z miejscowym  planem zachowują istniejącą zabudowę i sposób zagospodarowania. Istnieje możliwość realizacji nowych budowli sportowych oraz obiektów małej architektury i zieleni służących rekreacji. Na terenie tym będzie można usytuować maksymalnie dwa zespoły zabudowy, zgodnie z wyznaczoną funkcją, do wysokości istniejącego budynku pływalni (maksymalnie III kondygnacje nadziemne), z zachowaniem określonych na rysunku linii zabudowy.
W przypadku likwidacji istniejącej studni (oznaczonej na rysunku – „w”) teren ten przeznaczony zostanie również na usługi sportu i rekreacji.

fragment planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Podchorążych i Bydgoskiej - tereny sportowe
fragment planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Podchorążych i Bydgoskiej – tereny sportowe

Pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową a terenami sportowo-rekreacyjnymi, rozciągają się tereny usługowe, na których z powodzeniem funkcjonują przedsiębiorstwa handlowo-usługowe. Plan umozliwia dalszą rozbudowę istniejących w tym miejscu budynków a także budowę nowych.

Dla tych terenów ustalono następujące przeznaczenie:
– teren U1 – usługi, w tym usługi handlu, z wyłączeniem handlu paliwami; możliwość urządzenia mieszkania w budynku
usługowym,
– teren U2 – usługi, w tym handel paliwami,
– teren U3 i U4 – usługi, w tym usługi handlu, z wyłączeniem handlu paliwami,
– teren U5 – usługi, z dopuszczeniem działalności produkcyjnej; usługi handlu z wyłączeniem handlu paliwami,
– tereny U6 i U8 – usługi, w tym usługi wytwórcze – z wykluczeniem przeznaczenia tych terenów wyłącznie na cele produkcyjne.
– teren U7 – usługi konsumpcyjne.

fragment planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Podchorążych i Bydgoskiej - tereny usługowe
fragment planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Podchorążych i Bydgoskiej – tereny usługowe

Na terenie U1, U2 i U3, plan zagospodarowania ustala:
– możliwość łączenia działek ewidencyjnych oraz sytuowania obiektów budowlanych na granicy działek terenów U3;
– na każdej działce budowlanej – możliwość sytuowania maksymalnie dwóch obiektów budowlanych, w tym istniejące;
– łączną powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 35%;
– w przypadku lokalizacji obiektów handlowych –  łączną powierzchnię sprzedaży na jednej lub kilku działkach ewidencyjnych
tworzących jedną nieruchomość – do 2000 m2;
– w przypadku przebudowy istniejących lub lokalizacji nowych – wysokość budynków – do II kondygnacji nadziemnych, z
preferowanym dachem stromym o nachyleniu  nie mniejszym niż 30º;
– sytuowanie na jednej działce budowlanej maksymalnie dwóch budynków, w tym istniejące.

Na terenie U4 i U5, ustalono:
– łączną powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 25%;
– w przypadku lokalizacji obiektów handlowych – łączną powierzchnię sprzedaży na jednej działce budowlanej – do 2000 m2;
– w przypadku przebudowy istniejących lub lokalizacji nowych budynków – wysokość – do II kondygnacji nadziemnych;
– sytuowanie na jednej działce budowlanej maksymalnie trzech budynków, w tym istniejące.

Na terenie U6, U7, U8, ustalono:
– zakaz podziału na działki budowlane;
– sytuowanie na każdym wyznaczonym terenie jednego budynku, oprócz terenu U8, dla którego ustala się możliwość sytuowania
maksymalnie dwóch budynków, w tym istniejący;
– łączną powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 35%;
– w przypadku łączenia terenów U7 i U8 w jedną nieruchomość: możliwość sytuowania budynków na granicy działek, wg rysunku;
możliwość przeznaczenia terenu U8 tylko na cele działalności produkcyjnej;
– w przypadku lokalizacji obiektów handlowych – łączną powierzchnię sprzedaży na jednej lub dwóch działkach budowlanych
tworzących jedną nieruchomość – do 2000 m2;
– w przypadku przebudowy istniejącego lub lokalizacji nowych – wysokość budynków – do II kondygnacji nadziemnych, z dachem
stromym o nachyleniu nie mniejszym niż 30°, zakaz stosowania ścianek kolankowych na poziomie poddasza, wyższych niż
0,6 m.

widok na tereny usługowe U6 i U7
widok na tereny usługowe U6 i U7

Na terenie istniejących gabinetów lekarskich i biur, (na rysunku AU2) w budynku który objęty jest ochroną konserwatorską, plan zagospodarowania ustala funkcję obsługi ochrony zdrowia, administrację, biura, z możliwością urządzenia mieszkania.

Na terenie UM3 plan zagospodarowania ustalił następujący sposób zagospodarowania:
– zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością przebudowy, rozbudowy i nadbudowy lub rozbiórki,
– sytuowanie maksymalnie trzech budynków (na każdej działce budowlanej jeden) lub trzech łącznie na wyznaczonym terenie –
z możliwością sytuowania obiektów budowlanych na granicach działek ewidencyjnych,
– w przypadku zmiany istniejących lub lokalizacji nowych budynków, wysokość – III kondygnacje nadziemne, w tym poddasze
użytkowe lub II kondygnacje nadziemne z dachem stromym, o nachyleniu połaci dachowych nie mniejszym niż 30º,
– funkcję terenu: usługi, w tym usługi handlu o łącznej powierzchni sprzedaży wszystkich budynków, na wyznaczonym terenie UM3
– do 2000 m2, lub mieszkalnictwo wielorodzinne, zamieszkanie zbiorowe, administracja.

Ponad to na terenie objętym planem zagospodarowania, wyodrębniono kilka działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami (MU):

 1. tereny projektowanej zabudowy, oznaczone na rysunku – MU1 i MU2 – sytuowanie na każdej działce budowlanej jednego
  budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego, jednego budynku usługowego i jednego budynku gospodarczo
  -garażowego,
 2. teren istniejącej zabudowy, oznaczony na rysunku – MU3:
  – zachowanie istniejącego budynku, z możliwością przebudowy i rozbudowy – na obszarze ograniczonym liniami zabudowy,
  nadbudowy do wysokości III kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe lub II kondygnacji nadziemnych, z dachem
  stromym; dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 30°,
  – sytuowanie maksymalnie dwóch budynków, w tym istniejący, o funkcji usługowej, z wyłączeniem handlu paliwami lub
  jednego budynku o funkcji usługowej i jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  – obowiązek kształtowania wspólnej harmonijnej formy architektonicznej dla obu budynków,

mw.pila

źródło:
UCHWAŁA NR XLVIII/ 577/06 RADY MIASTA PIŁY z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic: Podchorążych – Bydgoskiej