TERENY REKREACYJNE.

Pod względem powierzchni Piła nie wiele różni się od takich znanych miast europejskich jakimi są Barcelona, Paryż, Kopenhaga czy Amsterdam. Aż trudno uwierzyć, że jej obszar wynosi 102,6 km2, podczas gdy powierzchnia jaką zajmuje Barcelona wynosi 98 km2, Paryż 105,4 km2, Kopenhaga 88 km2, a Amsterdam 130 km2. Jest jednak znaczna różnica wynikająca ze sposobu zagospodarowania przestrzennego. Ponad połowę obszaru naszego miasta zajmują tereny wyłączone z zabudowy: lasy, naturalne skupiska zieleni, oraz  zaprojektowane przez człowieka parki i ogrody.
W powojennej historii Piły, tereny zielone zawsze odgrywały bardzo ważną rolę w konstruowaniu planów zagospodarowania przestrzennego. Wraz z nowoczesną zabudową miały tworzyć środowisko życia odpowiadające potrzebom i aspiracjom mieszkańców. Miały za zadanie podkreślać charakter miasta wkomponowanego w otaczające lasy, różniącego się od innych bardziej luźną zabudową mieszkaniową.

Zieleń miejska wpływa na złagodzenie uciążliwości życia w miastach, stanowi miejsce wypoczynku ludności i upragnionego kontaktu z przyrodą. Wprowadza pewien ład przestrzenny oraz nadaje im specyficzny i indywidualny charakter. Z punktu widzenia atrakcyjności miasta, również inwestycyjnej, odpowiednio zagospodarowane tereny rekreacyjne są równie ważne jak sprawny układ komunikacyjny. Aby zapewnić swoim mieszkańcom wszelkie elementy potrzebne do życia (praca, wypoczynek, rekreacja) każde miasto powinno w swoim planowaniu przestrzennym i rozwoju uwzględniać większą różnorodność.

Wśród rozległych terenów zielonych naszego miasta, dosyć znaczną część stanowią, zarezerwowane od lat w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ale wciąż nieuporządkowane i niewykorzystane, tereny pod funkcje rekreacyjne.
W swojej przeszłości Piła posiadała wiele ciekawych koncepcji na ich zagospodarowanie. Niestety nie wszystkie w pełni zrealizowano.
Nie dokończono projektu przebudowy parku przy ul. Ceglanej i Warsztatowej, gdzie oprócz odpowiedniego uporządkowania roślinności i wykonania aleji spacerowych powstać miał między innymi amfiteatr na wodzie. Scena główna amfiteatru została zaprojektowana tuż nad powierzchnią wody jednego ze stawów, widownia zaś miała powstać na jego stromym brzegu. Zgodnie z założeniami projektu, park miał zostać wyposażony w proste, ale atrakcyjne obiekty służące sportowi: boiska, szachownice stałe do rozgrywania partii szachowych na  powietrzu, a także punkt widokowy.

fot1-dolinaGwdy

Do dzisiaj na właściwe zagospodarowanie czekają tereny doliny Gwdy na obszarze od wyspy aż po Zieloną Dolinę. Już kilkanaście lat temu, na wysokości budynku KW przy ul. Dąbrowskiego (obecnie budynek w którym mieści się restauracja Hades) planowano wybudować korty do tenisa, pola do minigolfa, oraz aleje spacerowe. Miały one tym samym wzbogacić zagospodarowanie terenów nadrzecznych i zostać powiązane z istniejącymi ciągami spacerowymi i trasami rowerowymi rozciągającymi się od bulwarów przy szkole muzycznej aż po tereny parku na wyspie. Przez wiele lat nawożono w to miejsce żwir i gruz. Niestety projektu nie ukończono.

W roku 2003 Rada Miasta Piły uchwaliła zmianę miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Piła – dolina rzeki Gwdy. Nowy plan obejmuje obszar położony wzdłuż rzeki na odcinku od parku na wyspie aż po osiedle Zielona Dolina. Ten bardzo rozległy teren o cennych walorach krajobrazowych, zapewniający przewietrzanie doliny, wpływając tym samym na kształtowanie klimatu w mieście, wyłączony został z zabudowy i przeznaczony pod funkcje rekreacyjne.

Plan zagospodarowania przestrzennego zakłada wykorzystanie i urządzenie tych terenów w taki sposób aby przyciągały mieszkańców na dłuższy pobyt nie tylko urokiem zieleni. Dla urozmaicenia krajobrazu powstać mają tutaj dwa przepływowe zbiorniki wodne, aleje  spacerowe i rowerowe, które połączą centrum miasta z Koszycami i Jadwiżynem, a także urządzenia sportowe, i taras widokowy z widokiem na dolinę.

fot2-IM000647

Plan zagospodarowania zakłada przedłużenie bulwaru (ZB) po obu stronach rzeki, w zieleni otwartej i częściowo otwartej powiązanej kompozycyjnie z rzeką. Wzdłuż al. Niepodległości pozostać ma zieleń naturalna częściowo otwarta, kształtująca pierzeję ulicy, z ciągiem pieszym zewnętrznym i ścieżką rowerową. Na drugim brzegu rzeki projektowana jest ścieżka rowerowa z ciągiem pieszym.
W rozwidleniu rzeki (w rejonie istniejącej kładki na wysokości Starostwa Powiatowego) projektuje się budowę mostu pieszego, który połączy istniejące na wyspie (teren – 1ZP) aleje spacerowe i rowerowe z projektowanymi. Wzdłuż bulwaru będą mogły powstać obiekty małej architektury (ławki, pergole, lampy, stojaki na rowery itp.).

Przeznaczeniem podstawowym terenu urządzeń sportowych z zielenią parkową (oznaczonego na rysunku 2US), mają być usługi z zakresu sportu (zespół boisk) i rekreacji (wrotowisko, tor do jazdy na rolkach, ogród jordanowski dla dzieci młodszych itp.) – związane z możliwością aktywnego uprawiania sportu. Przeznaczeniem dopuszczalnym są funkcje usługowe nie kolidujące z funkcją podstawową np. na wyznaczonych placach urządzanie wystaw plenerowych, kiermaszy, targów staroci, występów teatrów ulicznych, cyrku itp. W części zachodniej terenów sportowych 2US, projektowany jest taras widokowy na dolinę i staw wodny (W), powiązany kompozycyjnie z bulwarem nadrzecznym (ZB) lub zespołem urządzeń sportowych.

IM000648.JPG

Dla terenu urządzeń sportowych z zielenią parkową oznaczonego na rysunku 1US, przeznaczeniem podstawowym mają być usługi z zakresu sportu (np. mini golf itp.) związane z możliwością aktywnego uprawiania sportu. Dopuszczalne są funkcje usługowe nie kolidujące z funkcją podstawową np.: budynek klubowy, szatnia, kawiarenka itp. Na terenie tym będzie mógł powstać obiekt  kubaturowy o wysokości 1 kondygnacji z dachem stromym. W obszarze przeznaczonym pod zabudowę teren należy podnieść łagodnie wpisując w dno doliny.

Na wysokości budynków wielorodzinnych przy ul. Dąbrowskiego, wyznaczono teren zieleni parkowej (oznaczony na rysunku 3ZP),  z dopuszczeniem lokalizacji funkcji rekreacyjnej (boiska, górki saneczkowej, placu zabaw dla najmłodszych, miejsca odpoczynku w zieleni) dla mieszkańców osiedla wielorodzinnego M. Teren ten ma być powiązany funkcjonalne z ciągiem pieszym i z osiedlem. Istnieje możliwość lokalizacji obiektów małej architektury (ławek, pergoli, murków – tablic, piaskownic itp..) oraz zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi.

fot4-IM000590a

Na terenie istniejącej łąki 4ZN dopuszcza się wprowadzenie funkcji usług sportu – naukę gry w golfa (łąka ćwiczebna).

Na wysokości osiedla domków jednorodzinnych na Zielonej Dolinie, wyznaczono teren zieleni parkowej (na rysunku 4 ZP), powiązany  kompozycyjne z terenem mieszkaniowym osiedla Koszyce. Oś ul. Średniej zamykać ma regularna kompozycja zieleni niskiej i średniej wkomponowanym obiektem małej architektury (fontanną, rzeźbą itp.). Przejścia piesze o charakterze rekreacyjnym będą mogły być podbudowane obiektami małej architektury (ławki, pergole itp.).

fot5-IM000646

Przez teren doliny rzeki Gwdy planowana jest budowa obwodnicy śródmiejskiej (oznaczona jako 1K), która przebiegać ma estakadą (ponad terenem), i połączyć Al. Niepodległości z ul. Śniadeckich. Poprowadzenie tego fragmentu obwodnicy nad poziomem terenu wiąże się z większą jego ekspozycją i możliwością wglądu, z perspektywy przejeżdżających samochodów. Przydałoby się zatem aby po wykonaniu tego kosztownego odcinka obwodnicy, zrealizować zapisy planu zagospodarowania, i tym samym stworzyć mieszkańcom lepsze warunki do korzystania z uroków tego miejsca.

W północnej części naszego miasta, w niezbyt dużej odległości od opisywanego obszaru doliny rzeki Gwdy, znajduje się równie atrakcyjny teren, o dużym wciąż niewykorzystanym potencjale. Chodzi mianowicie o Zalew Koszycki i jego malownicze nabrzeża. Sąsiedztwo rezerwatu Kuźnik, obwodnicy drogi krajowej, bliskość centrum, a także zainteresowanie jakim cieszyły się tutejsze działki budowlane, świadczą o atrakcyjności tego miejsca.
W latach siedemdzisiątych powstał projekt utworzenia na tym terenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego. To wówczas, poprzez zalanie nieużytków, powstał wspomniany zbiornik Koszycki. Oprócz tego miały tutaj jeszcze powstać: mini ZOO, kompleks urządzeń sportowo-wypoczynkowych, a także kolejka dla dzieci kursująca z centrum miasta. Niestety tego bardzo oryginalnego projektu nie dokończono. Powstał tylko zbiornik, który stał się atrakcją dla spacerujących i wędkarzy, a który wciąż czeka aby lepiej wykorzystać jego walory i być może stać się dla mieszkańców Pły tym czym jest Malta dla mieszkańców Poznania.

W krótkim czasie, bo na przestrzeni ostatnich dwóch lat, miasto uchwaliło trzy bardzo ważne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dotyczące terenów położonych wokół zalewu Koszyckiego. Zakładają one wykorzystanie zbiornika wodnego oraz linii brzegowej dla celów rekreacyjnych. Na północno-zachodnim oraz południowym nabrzeżu będzie możliwa realizacja bazy turystyczno-rekreacyjnej, w skład której mogłyby wejśc m.in.: przystań żeglarska, kąpielisko wraz z pomostami, obiekty gastronomiczne, tarasy widokowe, ciągi spacerowe, a także ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe.

Sposób zagospodarowania północnego i północno-zachodniego nabrzeża Zalewu Koszyckiego opisuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Kuźnicy Pilskiej, uchwalony w marcu 2007 roku. Plan ten przewiduje wykorzystanie północnej linii brzegowej (przy terenie KD-D1 – obecnie parking małej gastronomii przy drodze krajowej), na potrzeby przystani żeglarskiej. W związku z przebudową drogi krajowej i przystosowaniem jej do parametrów drogi ekspresowej, dojazd do tej przystani będzie mógł odbywać się tylko drogą wewnętrzną prowadzącą nad kanałem WS3, wzdłuż terenów KP1, UT4, ZP, połączoną ze skrzyżowaniem ul. Miłej i Królewskiej. Na terenie KP2 przy północnym nabrzeżu Zalewu przewidziano lokalizację parkingu, służącego obsłudze nabrzeża oraz obszaru zieleni rekreacyjnej na wyspie. Wyspa znajdująca się w północnej części zalewu zostaje wyłączona z zabudowy.

fot6-kuznica

Na potrzeby kąpieliska miejskiego i jego zaplecza przewidziano teren wyspy UT1. Kąpielisko mogłoby powstać po uprzedniej zmianie lini brzegowej polegającej na powiększeniu akwenu wodnego WS2.
Na wyspie przeznaczono tereny do zagospodarowania i zabudowy związanej z obsługą kąpieliska. Będzie w tym miejscu mogła powstać zabudowa o wysokości I kondygnacji nadziemnej, z dachami wielospadowymi o nachyleniu połaci dachowych nie mniejszym niż 25 stopni. Zabudowa będzie mogła powstać w dwóch lokalizacjach ograniczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy:
– jako obsługa kąpieliska (przebieralnie, natryski itp.),
– obiekt o funkcji gastronomicznej, z wyodrębnieniem szaletu publicznego; w przestrzeni pomiędzy obiektem a
linią brzegu Zalewu Koszyckiego dopuszcza się zabudowę budowlami w tym zabudowę linii brzegu (pomosty, tarasy widokowe).

fot7-kuznica1

W linii brzegu kąpieliska (WS2) dopuszcza się realizację zadaszonych pomostów, w formie architektonicznej nawiązującej do obiektów przebieralni. Integralną część zagospodarowania mają stanowić mosty, oznaczone Kx1 (kładka piesza) i KDW1 (dojazd kołowy), oraz zieleń urządzona, na obszarze której mogą być zrealizowane tylko skanalizowane ciągi spacerowe, z uwzględnieniem rzeźby terenu.

Niedaleko przyszłego kąpieliska, na terenie UT2  będą mogły powstać sezonowe obiekty gastronomiczne, w zespole dwóch lub trzech budynków, z przejściem do linii brzegu zatoki, oznaczonej na rysunku – WS1. Forma budynków będzi musiała posiadać cechy architektury ogrodowej, z zastosowaniem elementów drewnianych, dachów czterospadowych o nachyleniu połaci dachowych 30 stopni, jednakowej wysokości oraz koloru pokrycia dachowego. W linii brzegu będzie możliwa realizacja  pomostów – tarasów, w tym zadaszeń, które mogą stanowić integralną część budynków.

Na terenie UT3 plan zakłada możliwość utworzenia ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego, związanego z wypoczynkiem codziennym lub pobytowym. Zabudowa będzie mogła zostać zrealizowana w jednym lub dwóch budynkach o wysokości do II kondygnacji nadziemnych, z dachem stromym o nachyleniu połaci dachowych nie mniejszym niż 35 stopni. Budynki mogą być przeznaczone na:
– usługi czasowego zakwaterowania (pensjonat, obiekt odnowy biologicznej itp.),
– usługi gastronomii,
– usługi sportowo-rekreacyjne w budynku (np. kręgielnia, salon gier itp.),

Na terenie przeznaczonym do zagospodarowania, z ograniczeniem zmiany rzeźby terenu oraz zachowaniem skupisk zieleni istniejącej, mogą być realizowane budowle i obiekty małej architektury:
– boiska do gier oraz miejsca do wypoczynku,
– ciągi spacerowe,
– zabudowa linii brzegu (pomosty, tarasy widokowe),

Integralną część zagospodarowania całego terenu stanowi zieleń urządzona (ZP), na obszarze której mogą być zrealizowane tylko skanalizowane ciągi spacerowe, z uwzględnieniem rzeźby terenu i zieleni istniejącej.
Na terenie zieleni naturalnej (Z) dopuszcza się tylko zagospodarowanie ciągów pieszych w szczególności wzdłuż linii brzegu, z obowiązkiem zachowania istniejącego drzewostanu oraz zieleni przybrzeżnej.

Na potrzeby parkingu strzeżonego przeznaczono teren UT4, na którym istnieje możliwość zrealizaowania jednego budynku, w formie jak na terenie UT2, który może pełnić również funkcje sezonowych usług gastronomii. Powierzchnia zabudowy nie bedzie mogła przekraczać 60,0m2.

Plan zagospodarowania wyznaczył również część terenów, położonych między drogą krajową a osiedlem domków jednorodzinnych, pod zabudowę mieszkaniową (MN), o charakterze rezydencjonalnym, z zielenią urządzoną lub zabudowę pensjonatową (usługi krótkotrwałego zamieszkania).

Na całym, opisywanym przez plan zagospodarowania, obszarze powstać mają nowe drogi wewnętrzne, rowerowe i piesze, które winny zapewniać obsługę wyznaczonych terenów usługowych. Ponad to powstać mają przejścia piesze, stanowiące integralną część zieleni urządzonej z promenadą nad Zalewem Koszyckim oraz powiązaniami z układem komunikacyjnym osiedla mieszkaniowego i zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych. Wśród nich ciągi piesze ze zróżnicowaniem poziomów, wymaganych schodów, platform widokowych itp., (oznaczenie na rysunku – Kx).

Południowo-zachodnie nabrzeże Zalewu opisuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie
ul. Skośnej, uchwalony w lutym 2006 r. Oprócz uzupełnienia istniejącej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Zbrojnej i Skośnej, pozwala on m.in. na wybudowanie ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego na terenie UT2.

fot8-skosna

Teren UT2 według planu przeznaczony został na cele ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego, w tym obiektów krótkotrwałego zakwaterowania, usług gastronomii oraz budowli i urządzeń rekreacyjnych. Wymagana jest zabudowa dwoma budynkami – kształtującymi wnętrze, z zagospodarowaniem terenu uwzględniającym oś widokową, powiązania funkcjonalne z linią brzegu Zalewu Koszyckiego, w tym ciągi piesze łączące ul. Skośną z terenem wyspy (ZP1) oraz ul. Miłą.
Budynki powinny posiadać wysokość I do III kondygnacji z zastosowaniem dachów wielospadowych, wysuniętych z lica budynku – okapów oraz nachylenia połaci dachowych:
– budynków I kondygnacyjnych – nie mniejszego niż 30o
– budynków wyższych niż I kondygnacja – nie mniejszego niż 40o, z zakazem stosowania w ostatniej kondygnacji ścianek kolankowych

Oprócz tego na terenie UT1 możliwa będzie lokalizacja usług gastronomii, z dopuszczeniem realizacji obiektu z zakwaterowaniem
np. pensjonat. Będzie w tym miejscu mógł powstać budynek o wysokości do III kondygnacji nadziemnych, oraz o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 50% powierzchni działki. Obiekt będzie musiał posiadać dach o nachyleniu nie mniejszym niż 30 stopni (w przypadku budynku I jednokondygnacyjnego, oraz nie mniejszego niż 40 stopni (w przypadku budynku o wysokości II lub III kondygnacji)

Plan zagospodarowania wyznaczył również miejsce na urządzony plac przeznaczony na cele usług sezonowych (teren UT3). Będzie ono mogło być przeznaczone na plac cyrkowy, wesołe miasteczko, sezonową gastronomię, teren dla organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych itp. Będzie możliwa realizacja w tym miejscu jednokondygnacyjnego obiektu obsługi, w tym szalet publiczny.

W obrębie osiedla domów jednorodzinnych Koszyce – K3, na terenie położonym przy ul. Miłej, plan zagospodarowania przestrzennego przeznaczył miejsce (U1) na usługi podstawowe. Przez usługi podstawowe należy rozumieć w szczególności: handel, usługi bytowe (pralnia, naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, zakład fryzjerski, kosmetyczny itp.), pocztę, usługi gastronomii, telekomunikacji, ochrony zdrowia (przychodnia, gabinety lekarskie, apteka). Zabudowa terenu musi spełniać następujące warunki:

– wysokość budynku lub zespołu budynków II kondygnacje nadziemne z dachem stromym o nachyleniu połaci dachowych nie mniejszym
niż 30o ,
– dla oznaczonych miejsc akcentów urbanistyczno – architektonicznych wysokość wyróżnionej części budynku może wynosić
III kondygnacje nadziemne,
– powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 50% powierzchni działki,
–  w zespole obiektów wymagana jest lokalizacja szaletu publicznego,

W bliskim sąsiedztwie Dla terenu usług gastronomii (UG) możliwa zabudowa terenu jednym budynkiem o wysokości I kondygnacji nadziemnej, z dachem wielospadowym o nachyleniu połaci dachowych nie mniejszym niż 30o. Przeznaczenie co najmniej 50% powierzchni użytkowej budynku na cele usług gastronomii, z dopuszczeniem innych usług.

Południowe nabrzeże Zalewu Koszyckiego opisuje z kolei miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Okrężnej, uchwalony 24. października 2006 r. Obszar objęty planem ograniczony jest linią brzegu Zalewu, rz. Rudą,
al. Niepodległości i ul. Wałecką.

fot9-okrezna

Na obszarze tym oprócz zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Wałeckiej – Okrężnej, która będzie mogła zostać rozbudowana lub przebudowana, plan przeznaczył tereny położone na nabrzeżu zalewu pod budownictwo usług związanych z rekreacją:
– usługi krótkotrwałego zamieszkania,
– usługi gastronomi,
– usługi kultury, z wyłączeniem obiektów kultury fizycznej,
– usługi sportowo-rekreacyjne, z wyłączeniem rekreacji konnej.

Na najdalej wysunietym terenie półwyspu (teren UT1), plan wyznaczył miejsce dla ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego, związanego z wypoczynkiem codziennym lub pobytowym, z dopuszczeniem zagospodarowania wyodrębnionego obszaru UT1, ZP i Z1, zgodnie z oznaczeniem na rysunku, na cele jednej inwestycji. Na terenie tym może zostać zrealizowany jeden budynek lub zespół budynków, o wysokości  I ÷ II kondygnacji nadziemnych z dachem stromym o nachyleniu połaci dachowych nie mniejszym niż 20 stopni oraz w formie nawiązującej do ukształtowania terenu półwyspu. Powierzchnia całkowita budynku nie może przekraczać 3500 m2, przy wykorzystaniu przeważającej powierzchni w I kondygnacyjnym budynku.
Na terenie ZP, w nieprzekraczalnych liniach zabudowy dla urządzeń i budowli związanych z budynkiem na terenie UT1, mogą być zrealizowane tarasy, pomieszczenia w kondygnacji podziemnej o wysokości nieprzekraczającej rzędnej 64,0 m n.p.m. oraz zadaszenia i elementy architektury ogrodowej związane z budynkiem.
Na terenie UT1 mogą być realizowane budowle związane z rekreacyjną funkcją obszaru.

Teren UT2 położony na początku półwyspu, przeznaczony został tylko na cele przywodnego ośrodka rekreacyjnego z wykorzystaniem zatoki i linii brzegu Zalewu Koszyckiego na przystań Żeglarską. Będą mogły zostać realizowane budynki jednokondygnacyjne z dachami co najmniej dwuspadowymi o nachyleniu połaci dachowych nie mniejszym niż 30 stopni, z dopuszczeniem wyższej części budynku jako akcentu architektonicznego, na powierzchni nieprzekraczającej 10% powierzchni zabudowy. Nowe budynki muszą być związane z funkcją przystani, jako ośrodka rekreacyjno-sportowego.

Oprócz tego plan przewidział lokalizację dla obiektów tymczasowych przeznaczonych w szczególności na cele sezonowych usług handlu i gastronomii.
Na terenie UT3 możliwa będzie lokalizacja usług związanych z rekreacją, ale ze szczególnym uwzględnieniem usług gastronomii. Będzie mogła zostać zrealizowana zabudowa terenu w budynkach nieprzekraczających II kondygnacji nadziemnych, z dachami o nachyleniu połaci dachowych nie mniejszym niż 30 stopni.

Teren UT4 – przeznaczony został na cele usług związanych z rekreacją, przeznaczony pod zabudowa terenu jednym budynkiem o wysokości II ÷ III kondygnacji nadziemnych o nachyleniu połaci dachowych nie mniejszym niż 35 stopni oraz wyróżnieniem formy i wysokości naroża budynku kształtującego przestrzeń drogi wewnętrznej KDW1.

Teren UT6 – przeznaczony na cele usług związnych z rekreacją, z prawem do wyodrębnienia budynku mieszkalnego i realizacji części usługowej. Będzie mogła w tym miejscu powstać zabudowa o wysokości I ÷ II kondygnacji nadziemnych, z formą dachów wielospadowych o nachyleniu połaci dachowych nie mniejszym niż 35o. Integralną część nieruchomości stanowi zieleń, oznaczona Z4, ze wskazanym wyodrębnieniem ciągów pieszych w powiązaniu z terenem U2 oraz ZP1.

Na cele ośrodka związanego z rekreacją konną przeznaczono teren UT7. Będzie on mógł zostać zabudowany budynkami o wysokości I kondygnacji nadziemnej, z dachem stromym o nachyleniu nie mniejszym niż 20 stopni, przy zastosowaniu wysuniętych okapów i zadaszeń z elementami konstrukcji drewnianych.

mw.pila

źródło:
1. Uchwała nr LIII/641/06 Rady Miasta Piły z dnia 24 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Okrężnej,
2. Uchwała NR XLVI/552/06 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Skośnej,
3. Uchwała NR VIII/68/07 RADY MIASTA PIŁY z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Piły w rejonie Kuźnicy Pilskiej,
4. Uchwała NR XIII/161/03 RADY MIEJSKIEJ W PILE z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Piła – Dolina rzeki Gwdy.