Usługi przy Bydgoskiej

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Bydgoskiej, przyjętą przez Radę Miasta w 2002 roku, północne skrzydło budynku „Domu Rzemiosła” może zostać rozbudowane, zaś na sąsiadującej działce, powstać nowy obiekt usług komercyjnych.

IM000181.JPG

Działka, na której przed laty stał budynek mieszkalny, w obowiązującym planie jest zapisana jako teren usług komercyjnych UC2. Dla terenu usług komercyjnych nie ustala się ściśle określonego przeznaczenia. Dozwolone jest lokalizowanie usług publicznych jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego. Prowadzona działalność nie może obejmować usług związanych z naprawą lub diagnostyką samochodową oraz winna stanowić obsługę mieszkańców miasta lub osiedla.

fragment miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Piły w rejonie ul. Bydgoskiej -  "Dom Rzemiosła" UC1 i sąsiadująca działka UC2
fragment miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Piły w rejonie ul. Bydgoskiej – „Dom Rzemiosła” UC1 i sąsiadująca działka UC2

Dla działki tej plan ustala następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:
– obowiązek usytuowania jednego obiektu wyróżniającego się wybitnymi walorami formy architektonicznej oraz bardzo dobrą jakością i estetyką materiałów wykończeniowych,
– wysokość minimalna obiektu równa wysokości istniejącego zespołu handlowo – usługowego (UC3), wysokość maksymalna – V kondygnacji, z wyłączeniem akcentu architektonicznego,
– linia zabudowy parteru cofnięta min. 2,5 m. od linii zabudowy wyższych kondygnacji, zgodnie z oznaczeniem na rysunku,
– możliwość połączenia projektowanego obiektu z istniejącym lub rozbudowanym budynkiem „Domu Rzemiosła”( teren UC1) oraz skrajnym segmentem zespołu handlowo – usługowego (UC3; ul. Bydgoska 45d),
– obsługa dostawcza wyłącznie od ulicy dojazdowej KD, zgodnie z oznaczeniem na rysunku,
– obsługa parkingowa; udział w miejscach postojowych parkingu KPo – ilość miejsc ustalić odpowiednio do skali zatrudnienia i klientów oraz rodzaju prowadzonej działalności,

IM000179.JPG

Dla terenu, na którym stoi budynek Domu Rzemiosła, oraz przynależnemu parkingiem dla samochodów osobowych (UC1), plan ustala:
– zakaz zwiększania powierzchni zabudowy zachodniego skrzydła obiektu, prawo rozbudowy północnego skrzydła obiektu oraz przebudowy partii głównego wejścia tworzących harmonijną całość oraz przy zachowaniu nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczonych na rysunku,
– zakaz zwiększania w granicach działki ilości miejsc postojowych (30 miejsc postojowych) na poziomie terenu; możliwy udział w miejscach postojowych parkingu KPo, ustalony na podstawie formy prowadzonej działalności,

Przy ulicy dojazdowej KD możliwa jest realizacja zatok parkingowych dla samochodów osobowych,o ukośnych stanowiskach postojowych (45° lub 60°) nie zakłócających płynności ruchu (max liczba miejsc postojowych – 25),

fragment miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Piły w rejonie ul. Bydgoskiej - istniejący parking KPo przewidziany do modernizacji
fragment miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Piły w rejonie ul. Bydgoskiej – istniejący parking KPo przewidziany do modernizacji

Projekt organizacji parkingu, na sąsiadującym terenie, w miejscu istniejącego parkingu dla samochodów osobowych (Kpo), powinien uwzględnić docelowe rozwiązanie ul. Bydgoskiej. Do czasu jej modernizacji zachowuje się włączenie parkingu do ulicy. Nowy parking może posiadać maksymalnie 60 miejsc postojowych. Min 15% powierzchni terenu przeznaczona jest na zieleń izolacyjną i wewnętrzną zieleń zacieniającą (drzewa, krzewy)

mw.pila

źródło:
Uchwała Nr LVI/592/02 RADY MIEJSKIEJ W PILE z dnia 8 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Bydgoskiej