ZABUDOWA ULICY KUJAWSKIEJ.

Dla istniejącego budynku usługowego przy ul. Kujawskiej plan przewiduje:

– prawo przebudowy parterowej części obiektu na obiekt III kondygnacyjny (w tym poddasze użytkowe), nie wyższy od pozostałej części budynku oraz możliwość utworzenia ciągu usługowego od strony ul. Kujawskiej pod warunkiem nie przekraczania linii rozgraniczającej ulicę,
– prawo do modernizacji obiektu istniejącego,
– dozwolone jest wprowadzenie dojazdu do parkingu osiedlowego.

IM000848.JPG

Na działce sąsiadującej możliwe jest usytuowanie nowego obiektu wielorodzinnego z uwzględnieniem następujących warunków:

– obiekt winien wyróżniać się wysokimi walorami architektonicznymi, dobrą jakością i estetyką materiałów   wykończeniowych,
– wysokość głównej bryły obiektu nie mniejsza niż istniejącego budynku przy ul. Kujawskiej 10 (jego wyższa część),
– obiekt winien stanowić kompozycyjne zamknięcie ul. Ogińskiego,
– możliwość wbudowania usług w części parteru sąsiadującego z ul. Kujawską,
– obsługa komunikacyjna poprzez ulicę osiedlową K1; możliwa obsługa uzupełniająca przez teren istniejącego parkingu przy budynku,
– zalecenie wbudowania w parterze projektowanego obiektu istniejącej hydroforni i stacji transformatorowej.

IM000765.JPG

mw.pila

źródło:
Uchwała Nr LIV/558/02 RADY MIEJSKIEJ W PILE z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły – rejon Al. Niepodległości – Kujawskiej.