OSIEDLE ZIELONA DOLINA.

Już wkrótce Gmina Piła ogłosi przetargi dotyczące sprzedaży działek budowlanych, znajdujących się w jednostce K2 osiedla Zielona Dolina, położonych pomiędzy obecną zabudową a obwodnicą dróg krajowych. Pisząc o K2 osiedla Zielona Dolina, mamy na myśli oczywiście tą część, która znajduje się pomiędzy al. Niepodległości a rzeką Gwda. Obecnie trwają prace związane z uzbrajaniem tych działek, czyli wykonywane są sieci wodociągowa, kanalizacyjna a wkrótce również elektryczna. Sprzedaż gruntów pod budownictwo jednorodzinne w tym rejonie, pozwoli na szybsze docelowe ukształtowanie tej części miasta. Jak bardzo zbliży się zabudowa osiedla do obwodnicy dróg krajowych i jak będzie wyglądała docelowo ta część miasta, możemy już dzisiaj sobie wyobrazić analizując obowiązujące w tym rejonie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Zabudowa osiedla zajmuje coraz większą powierzchnię i w swoich granicach posiada wiele budynków wielorodzinnych. Można zauważyć, że ta część miasta znacznie różni się od zabudowy śródmieścia. Dominują tutaj budynki w zwartej zabudowie kwartałowej z wbudowanymi w parterze lokalami usługowymi, handlowymi, a także z funkcjonującymi punktami gastronomicznymi, a nawet edukacyjnymi, np. przedszkole.

Obecnie zabudowa realizowana jest w obrębie głównego placu osiedla. Rynek Koszycki, bo taką nazwę zapisano dla niego w planie zagospodarowania, położony jest przy głównych ulicach osiedla: ul. Kazimierza Wielkiego i Promiennej, mniej więcej w jego centralnej części, obok budowanego kościoła pw. Św. Rafała Kalinowskiego.

Rynek ma być architektonicznym akcentem w gęstej zabudowie, pełnić funkcję otwartej przestrzeni publicznej, sprzyjającej kontaktom, umożliwiającej wszelkiego rodzaju działania społeczne. Już dzisiaj przestrzeń rynku, który wciąż pozostaje terenem niezagospodarowanym, posiada wokół zwartą zabudowę, która wyodrębnia w pełni wnętrze urbanistyczne. Budowany kościół pełni rolę obiektu dominującego swoją funkcją i formą nad całą przestrzenią rynku. Ciekawostką jest, że obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza możliwość wykonania pod rynkiem parkingu podziemnego, ze zjazdem z ul. Kazimierza Wielkiego, z dopuszczalnym zróżnicowaniem poziomów terenu na obszarze placu.

realizowany przez Termopil-bud budynek w pierzeji północnej rynku - skrzyżowanie ul. Promiennnej z ul. Młynarską
realizowany przez Termopil-bud budynek w pierzeji północnej rynku – skrzyżowanie ul. Promiennnej z ul. Młynarską

Północną obudowę rynku tworzą oddane do użytku w zeszłym roku budynki Spółdzielni Mieszkaniowej Piła Południe przy ul. Promiennej, oraz budynek dewelopera Termopil-bud. Do zamknięcia pierzeji brakuje ostatniego elementu, który realizuje Termopil-bud na rogu ulic Młynarskiej i Promiennej. Budynek dewelopera nawiązuje stylistycznie do wcześniejszych projektów. W parterze budynku powstaną lokale użytkowego, na piętrach mieszkania o bardzo zróżnicowanej powierzchni.

Południową pierzeję tworzą budynki Spółdzielni Jadwiżyn przy ul. Kazimierza Wielkiego. Na skrzyżowaniu obok nową inwestycje prowadzi Spółdzielnia Piła-Południe, która realizuje projekt budowy dwóch nowych budynków na działce zamykającej pierzeję od strony południowo-wschodniej. Na tej atrakcyjnej działce powstaną dwa budynki wielorodzinne, w których znajdą się mieszkania dla 50 rodzin. Budowa rozpoczęła się w sierpniu 2010 r., zakończenie planowane jest na czerwiec 2012.

południowa pierzeja rynku - wizualizacja budowanego bloku Spółdzielni Piła-Południe
południowa pierzeja rynku – wizualizacja budowanego bloku Spółdzielni Piła-Południe

Zachodnią pierzeję rynku zamykać będzie wspomniany wcześniej kościół, wschodnią zaś nowy budynek wielorodzinny, który powstanie na działce oznaczonej na rysunku planu jako MWu1. Ostatni budynek realizowany przy placu, będzie musiał  posiadać wysokość III do IV kondygnacji nadziemnych, z dopuszczeniem zróżnicowanej wysokości. Obowiązkowo w parterze budynku zlokalizowane będą lokale usługowe.

 rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Rynek Koszycki oznaczony jako KDW1
rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Rynek Koszycki oznaczony jako KDW1

Pozostałe do zagospodarowania tereny osiedla, to działki rozciągające się w kierunku obwodnicy miasta, na których  budowane są obecnie sieci wodno-kanalizacyjne, a także w kierunku rzeki Gwdy. Można zauważyć, że obowiązujące plany dla tych terenów zakładają w dalszym ciągu realizację zabudowy wielorodzinnej w kwartałach (oznaczenia jako MW1, MW2). Zabudowa tego typu ma znaleźć się pomiędzy al. Niepodległości a ul. Kazimierza Wielkiego i sięgąć aż do łuku tej ulicy, który ukierunkuje ją do skrzyżowania właśnie z Al. Niepodległości.

rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bnińskich - kliknij w rysunek
rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bnińskich – kliknij w rysunek

Zabudowa wielorodzinna będzie musiała posiadać wysokość III-IV kondygnacji nadziemnych. Obowiązkowo, wzdłuż ulic Kazimierza Wielkiego i Szkolnej, dla zachowania jednej wysokości perzeji, budynki będą musiały posiadać IV kondygnacje. Wśród zabudowy mieszkaniowej, wydzielono działki, na których możliwa będzie budowa obiektów usługowych (teren U1 i U2, a także U/ZP), a także parkingów (Kp).
Na wysokości wspomnianego łuku, wyróżnić możemy już niższą zabudowę jednorodzinną, oddzieloną od budynków wielorodzinnych terenem przestrzeni pieszej (KDW) oraz zieleni (ZP1 i ZP2).

Po drugiej stronie ulicy Kazimierza Wielkiego w kierunku rzeki Gwdy, przewidziano tereny pod zabudowę głównie jednorodzinną wolnostojącą. To działki oznaczone na planie jako MN:
– MN1 – 5 działek budowlanych,
– MN2 – 4 działki budowlane (w tym zabudowane),
– MN3 – 3 działki w tym zabudowana oraz dwie wyznaczone dla nowej zabudowy,
– MN4 – 3 działki budowlane,
– MN5 – 2 działki budowlane.
Pozostałe tereny przeznaczono dla wypoczynku codziennego mieszkańców osiedla oraz miasta, z dopuszczalną realizacji budowli sportowo-rekreacyjnych i obiektów małej architektury, w tym placu zabaw (US1, US2). Ponad to w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego wyznaczono dość znaczny obszar, który będzie mógł zostać zabudowany obiektem usługowym (oznaczenie UE), z podstawowym przeznaczeniem na cele usług edukacji z dopuszczeniem:
– usług edukacji (szkoła), bez względu na formę organizacyjną,
– usług opieki socjalnej (przedszkole), jako funkcji uzupełniającej usługi eukacji, bez względu na formę organizacyjną,
– usług celu publicznego związanych w szczególności z usługami kultury, opieki socjalnej bez zakwaterowania lub z zakwaterowaniem.

fot5-nadGwda

Działki położone od łuku ulicy Kazimierza Wielkiego w kierunku obwodnicy drogowej, to już głównie zabudowa jednorodzinna, z uzupełnieniem (w rejonie planowanego węzła dróg ekspresowych) funkcjami usługowymi. Obowiązujący miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wyodrębnia w tym rejonie około 59 działek, z możliwością zabudowy jednorodzinnej w różnych formach – wolnostojącej i szeregowej. Oprócz funkcji mieszkaniowej w tym rejonie również znaleźć się mogą funkcje uzupełniające: sportowo-rekreacyjne (boiska dla gier, korty tenisowe itp.), a także wypoczynkowo-rekreacyjne, usługowe, oraz stacja paliw i usług (na planie oznaczono UHp).

rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła Piła-Koszyce - kliknij w rysunek
rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła Piła-Koszyce – kliknij w rysunek

mw.pila
03.07.2011

źródło:
1. Uchwała nr XXV/292/08 Rady Miasta Piły z dnia 2 września 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Rynku Koszyckiego.
2. Uchwała nr XXXVII/441/09 Rady Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Bnińskich.
3. Uchwała nr VIII/67/07 Rady Miasta Piły z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie węzła „Piła-Koszyce”.
4. Uchwała nr XXXVI/426/09 Rady Miasta Piły z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Nad Gwdą.