KategoriaZagospodarowanie

JEDNOSTKA F

Jednostka F o zabudowie mieszkaniowej i usługowej stanowi wyodrębnioną jednostkę urbanistyczną, zlokalizowaną na obrzeżu Śródmieścia. Na obszarze tym plan lokalizuje w szczególności usługi [...]

JEDNOSTKA B.

Jednostka B stanowi centralną jednostkę urbanistyczną miasta. W planie zagospodarowania została podzielona na dziesięć części. Na obszarze tym przewidziano przede wszystkim częściową zabudowę [...]

MODERNIZACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO.

Podstawowym założeniem przekształceń podstawowego układu komunikacyjnego miasta jest jego zmiana z układu dośrodkowego na obwodowy. W celu osiągnięcia docelowego modelu, układ komunikacyjny obszaru [...]

JEDNOSTKA A.

Jednostka strukturalna A w planie zagospodarowania została podzielona na trzy części. Na obszarze tym do ważniejszych zmian zaliczymy przebudowę ul. 11 Listopada i [...]

TEREN DAWNEGO WOSSu

Najciekawszym obecnie terenem w Pile, na którym możemy obserwować znaczne ruchy inwestycyjne oraz zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, jest teren dawnej Wyższej Oficerskiej Szkoły [...]

SKRZYŻOWANIE ULICY KOLBE I BUDOWLANYCH.

Przy skrzyżowaniu ulic Budowlanych i Kolbego, dla istniejącego zespołu budynków usługowych, plan zagospodarowania przewiduje jego rozbudowę i uzupełnienie o jeden obiekt kubaturowy. Określone [...]

NOWY BUDYNEK PRZY UL. OGIŃSKIEGO.

Przy ul. Ogińskiego na działce znajdującej się na zapleczu budynku Starostwa Powiatowego i Prokuratury, plan zagospodarowania umożliwia, po uprzedniej likwidacji istniejących zbiorników paliwowych, [...]

NOWE USŁUGI W BUDYNKU PRZY UL. BUDOWLANYCH.

Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego zakłada możliwość adaptacji mieszkań w parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Budowlanych, na usługi z wykonaniem wejść od strony ulicy. [...]

ZABUDOWA ULICY KUJAWSKIEJ.

Dla istniejącego budynku usługowego przy ul. Kujawskiej plan przewiduje: – prawo przebudowy parterowej części obiektu na obiekt III kondygnacyjny (w tym poddasze użytkowe), [...]